DOPIS NEZÁVISLÉHO ODBOROVÉHO SVAZU HORNÍKŮ (DLR) PREZIDENTU RUSKA – ОБРАЩЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ШАХТЁРОВ (ДНР) К ПРЕЗИДЕНТУ РФ

Vladimíre Vladimíroviči,

Vaší vyhláškou „O poskytování humanitární podpory obyvatel oddělených okresů DLR a LLR“ jste konečně poskytl možnost dostat zboží z DLR a LLR na domácí trh Ruska, na stejné úrovni s ruským zbožím. Takový krok je velmi důležitý pro Donbas, který byl v blokádě po dobu 7 let. Bohužel, během této doby bylo mnoho výrobních zařízení rozkradeno zloději, kteří dostali pravomoci na základě protokolů Minska. Těmto zlodějům nestačily peníze za přeměnu průmyslového vybavení na šrot, ještě okradli horníky, hutníky a další pracovníky Donbasu, ve kterém teče krev. To vše vedlo k masovému odchodu kvalifikovaných pracovníků. Nyní objemy uhlí a jiných nerostů, objemy výroby valcířů a ve strojírenství poklesly několikrát.

Vzhledem k současné situaci ve světě, útlumu výrobních závodů na Západě a růstu cen uhlí a kovů, může Donbas výrazně upevnit pozici Ruska na světové scéně, ale to nesmí být provedeno na úkor otrocké práce horníků a hutníků! Pokud po Vaší vyhlášce nebudou vytvořeny podmínky pro zvýšení mezd alespoň na úroveň sousedního rostovského regionu, bude to znamenat, že jsou v Kremlu připraveni si bezcitným způsobem přivlastnit nezaplacenou práci pracovníků Donbasu.

Kromě toho, bez zvýšení ceny pracovní síly v Donbasu není možné počítat s nárůstem výkonu dolů a továren, protože kvalifikovaní odborníci se nevrátí. Také se zloději, kteří už mají ruské občanství, musí zodpovídat na zničení dolů a továren. Bez vyšetření zločinů těchto zlodějů, bez obnovení donbaského průmyslu, nebude možné zvýšit ekonomické ukazatele na takovou úroveň, která by umožnila přivést Západ, pokud začne válku proti Donbasu, ke kapitulaci.

Rada Nezávislého odborového svazu horníků Vás vyzývá k revizi politiky ve vztahu k Donbasu, s přihlédnutím k připomínkám v tomto dopise, jinak spolu s uhlím a kovem Donbasu vstoupí do Ruské federace i rudý prapor, zvednutý hnutím pracujících Donbasu. Aby se Donbas nestal horkým místem ve vnitřní politice Ruska, je nutné zvýšit cenu pracovní síly horníků, hutníků a dalších pracovníků Donbasu už od počátku roku 2022.

Rada Nezávislého odborového svazu horníků Vám připomíná, že jste v roce 2014 slíbil, že přivedete vojsko v případě „… pokud bude prolita na ukrajinskou zem jen kapka ruské krve, …“. Ukrajinské hutnictví závisí na doněckém uhlí ze 100%, takže na našem uhlí do značné míry závisí výroba tepla na Ukrajině. Pokud bude Vaše vyhláška plně splněna, pak přijdou ukrajinští vojenští zločinci o materiální základnu, už nebudou potřebovat závody Mariupolu, Kramatorska a další průmyslová zařízení. Proto, prosím, vezměte pod zvláštní kontrolu splnění Vaší vyhlášky. Druhou zradu Donbas neodpustí.

Spolupředseda NOSH Vaskovskij A.J.

Оdesláno 22..11.2021, zaregistrováno v Administraci prezidenta RF pod číslem ID=8695066

Nezávislý odborový svaz horníků, 22.11.2021

Pozn. J.V.: NOSH vedl v letech 2020-2021 několik úspěšných hornických stávek v DLR i LLR, spolu s Nezávislým odborovým svazem Alčevského hutního kombinátu také vedl v roce 2021 několikaměsíční vítěznou stávku hutníků AMK.

ОБРАЩЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ШАХТЁРОВ (ДНР) К ПРЕЗИДЕНТУ РФ

Владимир Владимирович,

своим Указом «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР» Вы, наконец-то предоставили товарам из ДНР и ЛНР возможность попадать на внутренний рынок России, наравне с российскими товарами. Такой шаг очень важен для Донбасса, который находился в блокаде в течение 7 лет. К сожалению, за это время многие производственные мощности были разворованы мародерами, которые получили властные полномочия на основании минских протоколов. Эти мародеры не ограничились деньгами вырученными от сдачи промышленного оборудования на металлом, они еще ограбили шахтеров, металлургов и других рабочих истекающего кровью Донбасса. Всё это привело к массовому исходу квалифицированных рабочих. Теперь объемы угля и других полезных ископаемых, объемы металлопроката, объемы машиностроения упали в разы.

Учитывая текущую ситуацию в мире, сворачивание производственных мощностей на Западе и рост цен на уголь и металл, Донбасс может значительно усилить позиции России на мировой арене, но это не должно делаться за счет рабского труда шахтеров и металлургов! Если за Вашим Указом не будут созданы условия для увеличения заработных плат хотя бы до уровня соседней Ростовской области, то это будет означать, что в Кремле готовы самым бессовестным образом присваивать неоплаченный труд рабочих Донбасса.

Кроме того, без повышения цены рабочей силы в Донбассе нельзя рассчитывать на увеличение производительности шахт и заводов, так как квалифицированные специалисты в противном случае не вернуться. Также, мародеры, уже имеющие паспорта РФ, должны ответить за уничтожение шахт и заводов. Без расследования преступлений этих мародеров, без восстановления промышленности Донбасса невозможно будет нарастить экономические показатели до такого уровня, который позволил бы подвести Запад, развязавший войну против Донбасса, к капитуляции.

Совет Независимого профсоюза шахтеров предлагает Вам пересмотреть политику в отношении Донбасса с учетом замечаний, изложенных в настоящем обращении, иначе вместе с углем и металлом Донбасса в Российскую Федерацию попадет и Красный флаг, поднятый рабочим движением Донбасса. Чтобы Донбасс не стал горячей точкой во внутренней политике России, цену рабочей силы шахтеров, металлургов и других рабочих Донбасса необходимо поднять уже с начала 2022 года.

Совет Независимого профсоюза шахтеров напоминает Вам, что в 2014 году Вы обещали ввести войска в случае «…если хоть капля русской крови прольется на украинскую землю, то…». Украинская металлургия зависит от донецкого угля на 100%, также от нашего угля в значительной мере зависит теплоэнергетика Украины. Если Ваш Указ будет исполнен в полном объеме, то украинские военные преступники лишаться материальной базы, им перестанут быть нужны заводы Мариуполя, Краматорска и другие промышленные объекты. Поэтому, просим взять под особый контроль исполнение Вашего указа. Второго предательства Донбасс не простит.

Сопредседатель НПШ Васьковский А.Е.

Отправленное 22.11.2021 Зарегистрировано в Администрации Президента Российской Федерации № ID=8695066

Независимый профсоюз шахтеров, 22 ноября 2021 г.

141 total views, 1 views today