MARXISMUS – VĚDA NEBO PSEUDONÁBOŽENSTVÍ? – МАРКСИЗМ – НАУКА ИЛИ ПСЕВДО-РЕЛИГИЯ?

Filozofická montaignovská společnost – FMS (Michel Eyquem de Montaigne, 1533 – 1592, francouzský renesanční myslitel, humanista, skeptik, zakladatel nového literárního žánru – eseje) začala nový učební rok 27.9.2023 v Ruském centru v Knihovně Maxima Gorkého v Lugansku přednáškou Arsentije Atojana (luganský filozof, specializovaný na historii a teorii sociálních hnutí Jižní Ameriky, zakladatel FMS) z cyklu „Господа на галерах“ pod názvem “Lepší opium pro inteligenci, než Největší hloupost 20.století“.

Hlavní postavou přednášky byl Raymond Aron, 1905 – 1983, francouzský filozof, sociolog, politolog, historik a novinář, jeden z nejvýznamnějších myslitelů Francie 20.století. Přednáška se zabývala filozofickou analýzou nejznámější Aronovy knihy “Opium pro inteligenci“, v níž autor kritizuje marxismus, který podle jeho mínění nedovoluje francouzské levici přijmout demokracii a kapitalismus. “Největší hloupostí 20.století“ nazval Thomas Mann (1875 – 1955, německý prozaik a esejista, držitel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1929) antikomunismus v období mccarthismu. Mezi těmito dvěma póly se rozvíjela argumentace přednášejícího.

V diskusi se dotázající dotkli následujících témat: zda je jakákoliv alternativa ke kapitalismu komunismem; jaké jsou ideály společnosti a varianty budoucnosti; zda komunistické zřízení společnosti předpokládá vytvoření nového člověka; zda je zkušenost trockismu, leninismu a stalinismu důležitá pro realizaci komunistického ideálu; jakou novou ideologii nové revoluce může marxismus nabídnout v současných podmínkách; jaká je role inteligence v současné ruské společnosti; místo komunistického hnutí v současném světě.

Z diskuse vyplynulo, že komunistické ideje, koncepce nové revoluce a humanistický ideál jsou blízké části luganské inteligence.

Nina Iščenko, 3.10.2023

Překlad Jaromír Vašek

Web Knihovny Maxima Gorkého v Lugansku: https://lib-lg.com/sobytiya/novosti/9563-marksizm-nauka-ili-psevdoreligiya

Arsentij Atojan

МАРКСИЗМ – НАУКА ИЛИ ПСЕВДО-РЕЛИГИЯ?

Философское монтеневское общество начинает новый учебный год докладом Арсентия Атояна их цикла «Господа на галерах» под названием «Лучше опиум для интеллигенции, чем Величайшая глупость ХХ века».

Центральной фигурой доклада является Реймон Арон – французский философ, социолог, политолог, историк и журналист, один из самых выдающихся мыслителей Франции ХХ века. Доклад посвящен философскому анализу самой известной книги Арона – «Опиум для интеллектуалов», где автор критикует марксизм, по его мнению, не позволивший французским левым принять демократию и капитализм.

«Величайшей глупостью ХХ века» назвал Томас Манн антикоммунизм в период маккартизма. Между этими двумя полюсами разворачивается аргументация докладчика.

В ходе вопросов были затронуты такие темы: является ли любая альтернатива капитализму коммунизмом; какие существуют идеалы общества и варианты будущего; предполагает ли коммунистическое устройство общества создание нового человека; важен ли для реализации коммунистического идеала опыт троцкизма, ленинизма, сталинизма; какую новую идеологию новой революции может предложить марксизм в современных условиях; какова роль интеллигенции в современном российском обществе; место коммунистического движения в современном мире.

Обсуждение показало, что коммунистические идеи, концепция новой революции и гуманистический идеал близки части луганской интеллигенции.

Автор Нина Ищенко

259 total views, 1 views today