NOC V KHIHOVNĚ – БИБЛИОНОЧЬ

24.5.2023 se v Luganské republikové univerzální vědecké knihovně M.Gorkého v rámci celoruské akce „Noc v knihovně-2023“ uskutečnila komplexní akce „Lugansko: putování v čase a prostoru“.

„Noc v knihovně-2023“ je známá kulturní akce v Ruské federaci, která probíhá už podvanácté. Tento rok je věnována Roku pedagoga a probíhá pod heslem „Čteme společně“, které naznačilo aktuálnost a důležitost knižních děl pro samostatný rozvoj, rozšíření obzoru, obohacení vnitřního světa člověka, a také kladlo důraz na popularizaci kultury čtení.

Na „Noc v knihovně-2023“ do hlavní knihovny republiky přišli představitelé tvůrčí inteligence města Lugansku, studentská mládež, čtenáři a partneři Gorkovky, přednášející, a také knihovníci, pracovníci kulturních zařízení a hromadných sdělovacích prostředků.

Téma tohoto roku „Lugansko: putování v čase a prostoru“ nebylo vybráno náhodně, tento rok slavíme 80 let Luganska. Všichni hosté knihovny se zúčastnili zajímavého putování do historie Luganska. V knihovně bylo organizováno sedm různých tematických míst: Nenudná historie, Na návštěvu k Šubinovi, Šel voják vpřed!, Hudební salon aj.

Na místě, věnovaném historii města Luganska, se hosté Gorkovky seznámili s filmem „Charles Gascoigne“ (skotský a ruský mechanik a architekt, 1737-1806 – pozn. J.V.), uskutečnili zajímavou interaktivní procházku po ulicích města, dozvěděli se mnoho nových málo známých faktů z historie města na veřejné přednášce Taťány Anpilogové, kandidátky historickýchh věd, docentky katedry státněprávních disciplín Luganské státní univerzity Vladimira Dalja. Zvláštní zájem vyvolala u hostů akce účast v literární soutěži a loterii „Schránka času“.

Velké nadšení, podiv a emocionální šok získali účastníci v době exkurze po „improvizovaném dolu“, která byla zorganizována v oddílu úschovny knih. Tady mohl každý na sobě ve skutečnosti pocítit duch hornického života, nelehké práce luganských horníků. Vrcholem exkurze bylo pohoštění při hornické svačině, které se skládalo jen z černého chleba, sádla, zelené cibule, vařeného vejce a brambor. Zvláštní kolorit exkurzi dodal hornický slang, který pronášela průvodkyně Jelena Kijan. Prakticky na všechny otázky správně odpověděli účastníci kvizu „Několik faktů z hornického života“. Prakticky u každého hosta byli v rodině hrdinové Donbasu – horníci.

Zvláštní atmosféra panovala na vlasteneckém místě, které přijalo hosty v Ruském centru knihovny. Byly zde organizovány tematická fotozóna „Vítězný květen“, výstavky, informující o hrdinských událostech Velké vlastenecké války 1941-1945. Zvláštní zájem účastníků vyvolala expozice «Svaté stránky války», na které byly představeny dokumenty a knihy o událostech války, činech našich vojáků, pracovnících týlu, letcích a námořnících, ponorkách a tankistech, o všech těch, kdo zachránil naši vlast. Knihy provedly hosty cestami války od prvních strašných dní ztrát a tragédií roku 1941 do krásného vítězného května 1945. Na výstavce «Bojová kniha» byla představena raritní díla z vzácného fondu Gorkovky, vydaná v letech 1941-1945.

Na výstavce „Na návštěvu k Šubinovi“ (Šubin-hornický duch, pozn. J.V.) byly ukázány vzácné knihy a časopisy, věnované hornickému řemeslu, a také vynikajícím představitelům této nelehké a takové důležité profesi: Alexeji Stachanovovi a Vladislavu Titovovi, jejichž hrdinská jména proslavila Lugansko daleko za jejími hranicemi.

Přítomní mohli držet v rukou skutečnou tištěnou relikvii – „Hornický časopis“ z roku 1909, který je uložen v Literárně-historickém archivu knihovny. Podívat se na improvizovanou uhelnou šachtu, seznámit se s dobovými fotografiemi skutečných horníků, které pracovníci knihovny přinesli z literáně-historického archivu hlavní knihovny republiky. Zvláštní náladu dodávaly originální dekorace: duch Šubina – postavy hornického folkloru na Donbasu, obraz A.I.Kotilevského „Horníci“, různé tematické nápisy a plakáty.

Na místě „Šel voják vpřed!“ byl také proveden kvíz „Kinopuzzle“, po kterém hosty akce pozvali na degustaci frontových jídel. S cílem přitáhnout mládež ke čtení a probuzení zájmu k dobré knize se konala akce „Knihovní loto“. Žáci z 2.ZŠ a další hosté knihovny se zúčastnili soutěže se zajímavými knihami. Bylo představeno celkem 16 knih filozofického, dobrodružného a vědeckofantastického žánru. Soutěžící se zájmem tahali ze sáčku čísla, rozbalovali knihy, sdělovali si dojmy.

Další místo seznámilo přítomné s hudební kulturou Luganska. Uvedením písní, hudebních kompozicí M.Matusovského, J.Bogatikova, T.Sněžiné, a také současných luganských autorů udělali radost hostům sólisté Hudební školy č.2 – A.Apostolova, J.Soboleva, G.Kuzjuberdina, L.Perevjazko. V přestávkách mezi vystoupeními umělců nabízeli hostům zúčastnit se v hudebních kvizech, rozluštit tematické hádanky a rébusy. Na závěr osvětové akce připravili pracovníci knihovny pro všechny účastníky občerstvení útulné atmosféře.

Kolektiv knihovny zvlášť děkuje vedoucímu dětského vzorného divadelního studia Benefis Viktoru Alexejevu Charabarji a také vedoucí divadla písně a tance Zernyško Irině Arturovně Kogan.

Atmosféra „Noci v knihovně-2023“ byla opravdu kouzelná a čarovná. Obrovská práce, kterou udělali pracovníci luganské Gorkovky, nemohla nenajít odezvu v srdcích a duších hostů. Každý účastník získal pro sebe to, co nevěděl dříve, mohl se přeorientovat z prostředí domácnosti na vzrušující akci, tak talentovaně promyšlené a realizované, a co je nejdůležitější – ocitl se blíže k historii svého rodného kraje – nejdůležitějšího koutu země pro člověka.

Text, foto a video: web Knihovny Maxima Gorkého, 24.5.2023

Přeložil Jaromír Vašek

Noci v knihovně jsem se zúčastnil. Potkal jsem tam i své známé gymnasty Mišu (chlapec) a Sašu (děvče) z Dětské a mládežnické sportovní školy č.3 v Lugansku a také soubor z KD Lenina Zernyško se známou zpěvačkou Mirou. Soubor Zernyško zazpíval několik krásných písní na jednom tematickém místě a potom na malém koncertu. Akce to byla opravdu nádherná, dobře promyšlená, netradiční. Všechna tematická místa byla pěkná, ale největší dojem na mě udělalo „sfárání“ do improvizovaného dolu (do podzemí knihovny).

Jaromír Vašek, Lugansk, 24.5.2023

Noc v knihovně
Výstavka knih
Historie luganských ulic
15 neznámých faktů z historie Lugansku
Vlastenecké místo v Ruském centru
Soubor Zernyško
Uprostřed Mira
Členky souboru Benefis
Členky souboru Benefis
Vystoupení Zernyška na koncertě
Uprostřed Mira
Vystoupení Zernyška na koncertě
Uprostřed Mira

БИБЛИОНОЧЬ

24 мая в Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке имени М. Горького в рамках проведения Общероссийской акции «Библионочь-2023» состоялось комплексное мероприятие «Луганщина: путешествие во времени и пространстве».

«Библионочь-2023» – знаковое культурное событие в Российской Федерации, которое проходит уже в двенадцатый раз. В этом году оно посвящено Году педагога и наставника и проходит под девизом «Читаем вместе», который обозначил актуальность и важность книжных изданий для саморазвития, расширения кругозора, обогащения внутреннего мира человека, а также сделал акцент на популяризации культуры чтения.

На «Библиосумерки-2023» в Главную библиотеку Республики пришли представители творческой интеллигенции города Луганска, студенческая молодежь, читатели и партнеры Горьковки, преподаватели, а также библиотекари, работники учреждений культуры и средств массовой информации.

Тема этого года «Луганщина: путешествие во времени и пространстве» выбрана не случайно, в этом году мы отмечаем 80-летие Луганщины. Все гости библиотеки приняли участие в увлекательном путешествии в историю Луганщины. В библиотеке были организованы 7 различных тематических площадок: «Нескучная история», «В гости к Шубину», «Шел солдат вперед!», «Музыкальный салон „Белой акации гроздья душистые“» и другие.

На площадке, посвященной истории города Луганска гости Горьковки познакомились с фильмом «Чарльз Гаскойн», совершили увлекательную интерактивную прогулку по улицам Луганска, узнали много новых малоизвестных фактов из истории города на публичной лекции Татьяны Анпилоговой, кандидата исторических наук, доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Особый интерес вызвало у гостей праздника участие в Литературном караоке и лотерее «Капсула времени».

Полный восторг, удивление и эмоциональный шок получили участники во время экскурсии по «импровизированной шахте», которая была организована в отделе книгохранения. Здесь каждый смог по-настоящему ощутить на себе дух шахтерской жизни, непростого труда луганских горняков. Изюминкой экскурсии стало угощение на «шахтерском завтраке», который состоял из черного хлеба, сала, зеленого лука, вареного яйца и картошки. Особый колорит экскурсии придал шахтерский сленг, который звучал из уст экскурсовода Елены Киян. Практически на все вопросы верно ответили участники викторины «Несколько фактов из шахтерской жизни». практически у каждого из гостей в семье были герои Донбасса – шахтеры.

Особая атмосфера сложилась на патриотической площадке, которая приняла гостей в Русском центре библиотеки. На площадке были организованы яркая тематическая Фотозона «Победный май», выставки-инсталляции, повествующие о героических событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Особый трепет участников вызвала экспозиция «Войны священные страницы», на которой представлены документы и книги о событиях войны, подвигах наших солдат, тружениках тыла, летчиках и моряках, подводниках и танкистах, обо всех тех, кто спас нашу Родину. Книги провели гостей по дорогам войны с самых первых страшных дней потерь и трагедий 1941 года до светлого победного мая 1945. На выставке «Сражающаяся книга» были представлены раритетные издания из редкого фонда Горьковки, изданные в период 1941-1945 годов.

На выставке «В гости к Шубину» экспонировались редкие книги и журналы, посвященные шахтерскому делу, а также именитым представителям этой нелегкой и такой важной профессии: Алексею Стаханову и Владиславу Титову, героические имена которых прославили Луганщину далеко за ее пределами.

Присутствующие смогли подержать в руках настоящую печатную реликвию – «Горный журнал» 1909 года выпуска, который хранится в Литературно-историческом архиве библиотеки. Посмотреть на импровизированную угольную штольню, познакомиться с атмосферными фотографиями реальных шахтеров, которые сотрудники библиотеки взяли в литературно-историческом архиве главной библиотеки Республики. Особое настроение создавали оригинальные декорации: призрак Шубина – персонажа шахтёрского фольклора на Донбассе, картина А.И. Котилевского «Шахтеры», различные тематические надписи и плакаты.

На площадке «Шел солдат вперед!» также была проведена викторина «Кинопазл», после которой гостей мероприятия пригласили на дегустацию фронтовых угощений. С целью приобщения молодого поколения к чтению и пробуждения интереса к хорошей книге прошло мероприятие «Библио-лото». Учащиеся из ГУ ЛНР «ЛУДО-МШ №2» и другие гости библиотеки приняли участие в розыгрыше интересных книг. Всего к розыгрышу было представлено 16 книг философского, приключенческого и фантазийного жанра. Ребята с увлечением тянули из мешочка номера, распаковывали книги, обменивались впечатлениями.

Еще одна площадка познакомила присутствующих с музыкальной культурой Луганщины. Исполнением песен, музыкальных композиций М. Матусовского, Ю. Богатикова, Т. Снежиной, а также современных луганских авторов гостей порадовали солисты ГУ ЛНР «Луганское учреждение дополнительного образования – музыкальная школа №2» – А. Апостолова, Е. Соболева, Г. Кузюбердина, Л. Перевязко. В перерывах между номерами артистов гостям предлагали поучаствовать в музыкальных викторинах, разгадать тематические шарады и ребусы. В завершение просветительской акции сотрудники Республиканской библиотеки организовали для всех присутствующих чаепитие в уютной обстановке.

Особую благодарность коллектив Луганской Республиканской универсальной научной библиотеки имени М. Горького выражает Виктору Алексеевичу Харабарю – руководителю детской образцовой театральной студии «Бенефис», а также Ирине Артуровне Коган – руководителю театра песни и танца «Зернышко».

Атмосфера «Библиосумерек-2023» была по-настоящему волшебной и чарующей. Колоссальная работа, проделанная сотрудниками Луганской Горьковки, не могла не найти отклика в сердцах и душах гостей. Каждый присутствующий отметил для себя то, чего не знал раньше, смог переключиться с бытовых вопросов на увлекательное действо, так талантливо продуманное и реализованное и, самое главное, – стал ближе к истории своего родного края – самого главного уголка земли для человека.

113 total views, 1 views today