POHÁDKA MRAZÍK NA GYMNÁZIU V LUGANSKU (LLR) – СВЯТОЧНЫЕ ДНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Zimní čas je nejveselejší a dlouho očekávaný. Atmosféra svátku začíná přípravou na Nový rok a pokračuje do svátku Zjevení (Křest) Páně. Světský novoroční svátek hladce přechází do pravoslavných svátků, které trvají 12 dní a říká se jim Svěcení (rus. Svjatki).

Svátky Svěcení začínají 6.ledna a končí 18.ledna, podle lidového výkladu „od hvězdy a do vody.“ Pod hvězdou se rozumí objevení se první hvězdičky na obloze v předvečer Vánoc, pod vodou se rozumí posvěcení vody na svátek Zjevení Páně. Název pochází ze slovesa „světit“. Pravoslavní věřící v této době oslavují (světí) Spasitele. Svátky jsou spojeny s lidovými festivaly, koledami.

Tradičně se v našem gymnáziu konají nejen novoroční akce, ale i svěcenské, zaměřené na zvyšování respektu k lidovým pravoslavným zvykům.

14. ledna se ve velkém sále gymnázia pro žáky 1.stupně hrálo představení na motivy známé pohádky Mrazík, rolí se zhostili „herci“ z 3. a 2. tříd. Děti se tak vžily do svých rolí, že podle diváků je opravdu možno je nazvat herci. Hra hlavních hrdinů přinesla radost všem divákům, nikdo v hledišti nezůstal lhostejný. Bouřlivý potlesk sklidili nejen herci, ale i naši talentovaní učitelé, kteří připravili představení, stejně jako rodiče, kteří připravili zajímavé kostýmy pro účastníky hry – herce, zpěváky a tanečníky.

Ředitelka gymnázia Lina Anatoljevna Vokalova vyjádřila uznání za kouzelný svátek dětem i jejich učitelům, popřála všem k svátkům a také mnoho tvůrčích úspěchů všem dětem.

Gymnázium č.30 N.T.Fesenko, Lugansk, 18.1.2022

Pozn. J.V.: V pohádce si zahrála i žákyně této školy, devítiletá Mira Tolkačova, zpěvačka Studia pedagogické praxe při Luganské státní akademii kultury a umění (LGAKI) Michaila Matusovského a členka pěveckého souboru Tonika Dětské akademie umění LGAKI v Lugansku. V pohádce si zahrála joločku a také zazpívala písničku Jingle Bell Rock.

Ivánek
Zleva Marfuša, Nastěnka a macecha
Mrázík a joločka (Mira Tolkačova)
Joločka-Mira Tolkačova zpívá
Joločky v lese
Nastěnka a macecha
Nastěnka a Mrazík v lese
Nastěnka a Mrazík
Zvířátka v lese
Zvířátka v lese
Marfuša a Mrazík v lese
Ivánek a Nastěnka
Zvířátka
Joločky
V prostřední řadě vpravo Mira Tolkačova
Závěr
Ředitelka Lina Vokalova

СВЯТОЧНЫЕ ДНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Зимняя пора – самая веселая и долгожданная. Атмосфера праздника начинается с подготовки к Новому году и продолжается до Крещения Господня. Светский новогодний праздник плавно переходит в православные праздники, которые продолжаются 12 дней и носят название Святки.

Начинаясь с шестого января, Святки завершаются восемнадцатого января, по народному определению «от звезды и до воды». Под звездой подразумевается появление первой звездочки на небе в канун Рождества, под водой имеют в виду освящение воды в Крещенский сочельник. Название произошло от глагола «святить». Православные верующие в это время прославляют (святят) Спасителя. Празднество ассоциируется с народными гуляньями, колядками.

Традиционно в нашей гимназии проводятся не только новогодние мероприятия, но и святочные, направленные на воспитание уважения к народным православным обычаям.

14 января в актовом зале гимназии для учащихся начальных классов прошел спектакль по мотивам известной сказки «Морозко» в исполнении «артистов» из 3-их и 2-ых классов. Дети так вжились в свои роли, что, по оценкам зрителей, их действительно по праву можно назвать артистами. Игра главных героев привела в восторг всех зрителей, никого не оставила равнодушными в зрительном зале. Бурными аплодисментами были награждены не только актеры, но и наши талантливые учителя, подготовившие спектакль, а также родители, которые в считанные дни подготовили интересные костюмы для участников спектакля – артистов, певцов и танцоров.

Директор гимназии Лина Анатольевна Вокалова выразила слова признательности за чудесный праздник детям и их педагогам, поздравила всех с праздниками и пожелала творческих успехов всем детям.

Гимназия Но 30 Н.Т.Фесенко, 18 января 2022 г.

140 total views, 1 views today