PREZENTACE KNIHY FAINY SAVENKOVÉ A ALEXANDRA KONTOROVIČE – ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ФАИНЫ САВЕНКОВОЙ И АЛЕКСАНДРА КОНТОРОВИЧА

13-letá luganská spisovatelka, členka Svazu spisovatelů LLR Faina Savenková a ruský spisovatel vědeckofantastické literatury Alexandr Kontorovič představili 22.11.2021 v Moskvě v domě kupce Nosova svůj nový (první společný) fantastický román „Stojící za tvým ramenem“, vydaný největším ruským nakladatelstvím AST.

„Stojící za tvým ramenem“ je fantastický román o dětech, ve kterém se vypráví o boji dobra a zla. Jednou z hlavních postav románu jsou obrovské rozumné kočky, které chrání děti před nebezpečím. Část událostí probíhá v době konfliktu na Donbase a v budoucnosti. Jak řekli autoři románu, charaktery koček a dětí popsala Savenková, a popis bojů byl na Kontorovičovi. Román vznikl během půl roku.

Během prezentace spisovatelé řekli, že nový román by mohl být formálně považován za fantastický válečný román, ale ve skutečnosti bitvy, vojáci a členové zvláštních služeb, které se objevují v románu, jsou důležité, ale ne nejdůležitější postavy.

„Skuteční hrdinové knihy jsou děti. Žádní géniové a nadané děti, ale obyčejní chlapci a děvčata. A kočky. Ano, ne obyčejné, ale jsou,“ řekl Kontorovič. „Psaní nebylo, upřímně řečeno, jednoduché. Přeli jsme se se spoluautorkou, jak se říká, o každou čárku. Těžká byla práce s nakladatelstvím. Několikrát změnili obálku. Kvůli technickým problémům bylo vydání románu několikrát odloženo. Ale překonali jsme všechny tyto potíže a dnes představujeme náš dlouho očekávaný román.“

Spisovatel připomněl, že do nakladatelství byl předán druhý román, napsaný společně s mladou partnerkou. „Obsahově spolu nijak nesouvisí – je to zcela nový příběh,“ řekl Kontorovič.

Savenková řekla, že se s Kontorovičem seznámila na II. Mezinárodním festivalu vědeckofantastické literatury „Hvězdy nad Donbasem – 2020“ a především tam bylo rozhodnuto rozvinout její příběh „Barsiki“ do plnohodnotného románu.

„Pro mě je vydání této knihy velkým průlomem v tvorbě. Dramata a prózu jsem začala psát nedávno. Začít psát velký román, a dokonce se známým ruským spisovatelem vědeckofantastické literatury, nebylo vůbec snadné. Ale vyšlo to. Román vyšel navzdory všem potížím. Mluví se o něm a je kupován,“ poznamenala.

Spisovatelka zdůraznila, že román je především o dětech Donbasu.

„Samozřejmě, že je pro mě důležité, že se jedná o knihu pro děti a část jejího děje se odehrává u nás na Donbasu. Pro mě jako autora, žijícího v Lugansku, je to velká zodpovědnost. Pokud jde o prezentaci v Moskvě, je to asi odměna za dobrou práci,“ řekla.

Na otázku, proč se staly ochránci právě kočky, děvče s úsměvem odpovědělo, že má ráda kočky a ta myšlenka se jí zalíbila.

K vydání knihy poznamenal předseda Svazu spisovatelů LLR Gleb Bobrov, že to není jen vážný průlom pro samotnou Savenkovou, ale obecně je to významná událost pro celou spisovatelskou organizaci.

„Málokdo se ponoří do detailů, říkají – kniha vyšla, tak vyšla. Ve skutečnosti je zásadně důležité, kde a jak vyšla. Můžete jít do místní tiskárny, abyste si za své peníze vytiskli několik knih sami a rozdáte je přátelům a známým. Ovšem jiná věc je, když autora na základě honoráře vydá známé ruské nakladatelství v Moskvě. Až donedávna, pokud vím, se v Moskvě z naší republiky vydávali jen dva spisovatelé. Dnes, díky Faině, jsou tři,“ zdůraznil.

Kromě toho Bobrov považuje příklad s tvorbou Savenkové za velmi významný.

„Třináctileté dítě, školačka, dosáhla za dva roky práce se spisovateli vydání knihy v největším a asi nejznámějším ruském vydavatelství „AST“. Právě teď probíhají technické práce na vydání jejich druhého společného románu, a také v „AST“. Co to znamená? Zdá se mi, že to znamená, že v naší republice byly vytvořeny podmínky, kde děti nemusí jen růst a tvořivě se rozvíjet, ale také mohou dosáhnout výborných výsledků. Stejně jako ve sportu. Představte si, že Faina je olympijská vítězka, ale ne v gymnastice nebo v krasobruslení, ale v literatuře. Určitě je to správné srovnání,“ zdůraznil.

Další společná prezentace románu je naplánována na 27.11.2021 v lipecké oblastní univerzální vědecké knihovně.

Luganská spisovatelka a dramatička Faina Savenková je nejmladší členkou Svazu spisovatelů LLR. Navzdory věku již má důležité literární úspěchy. V roce 2019 byla její hra „Ježeček naděje“ uvedena v užším seznamu Mezinárodní soutěže moderního ruského dramatu „Autoři – na scénu!“, kterou organizoval Svaz ruských dramatiků, a také získala zvláštní cenu poroty na Všeruské soutěži dramatu pro děti, dospívající a mládež ASYL. V roce 2020 byla hra uvedena v užším seznamu mezinárodní soutěže „Eurasia-2020“ divadla Nikolaje Koljady. Její díla vyšla ve dvou literárních sbornících, včetně „Klíčků“, ve čtyřech všeruských „tlustých“ literárních časopisech a již byla přeložena do češtiny, bulharštiny, srbštiny, francouzštiny a italštiny.

Alexandr Kontorovič je známý ruský spisovatel vědeckofantastické literatury. Po službě v armádě odešel v hodnosti majora. Od roku 1996 je kriminalistou, zabýval se rozpracováním financí a metod boje proti teroristům, je držitelem šesti patentů pro metody a vybavení na odvrácení teroristických útoků. Od roku 2000 byl poradcem jedné ze strukturálních jednotek Asociace veteránů antiteroristické jednotky Alfa, členem Veřejné rady ministra obrany Ruska Sergeje Šojgu. Knihy od roku 2010 vydává v předních ruských nakladatelstvích „EKSMO“, „Jauza“, „AST“. Bibliografie čítá asi 20 knih.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ КНИГИ ФАИНЫ САВЕНКОВОЙ И АЛЕКСАНДРА КОНТОРОВИЧА В МОСКВЕ

Тринадцатилетний луганский литератор, член Союза писателей ЛНР Фаина Савенкова и российский писатель-фантаст Александр Конторович представили в Москве свой новый фантастический роман „Стоящие за твоим плечом“, выпущенный крупнейшим российским издательством „АСТ“. Презентация книги состоялась в московском особняке купца Носова.

„Стоящие за твоим плечом“ – фантастический роман о детях, в котором рассказывается о борьбе добра и зла . Одним из главных персонажей -романа огромные разумные коты, которые защищают детей от опасности. Часть событий происходит во время конфликта в Донбассе и в будущем . Как рассказали авторы романа, характеры котов и детей раскрывала Савенкова, тогда как описания боевых действий были на Конторовиче. Роман был создан за полгода.

В ходе презентации писатели рассказали, что новый роман формально можно отнести к фантастическому боевику, но на самом деле действующие в сюжете бой цы, военные и сотрудники спецслужб – важные, но не самые главные персонажи.

„Настоящие герои книги – дети. Не вундеркинды и не особо одаренные, простые мальчишки и девчонки. И коты. Да, не обычное, но все же, – рассказал Конторович. – Писалось, честно говоря, не просто. Бились с соавтором, что называется, за каждую запятую. Сложно шла работа и с издательством. Несколько раз переделывали обложку. Из-за технических трудностей выход тиража неоднократно переносился. Но мы преодолели все эти сложности и сегодня презентуем наш долгожданный роман.“

Писатель отметил, что в издательство ушел второй роман, написанный совместно с юной напарницей. „Сюжетно они никак не пересекаются – это совершенно новая история“, – сказал Конторович.

Савенкова рассказала, что познакомилась с Конторовичем на III Международном фестивале фантастики „Звезды над Донбассом – 2021“ и именно там было решено развернуть ее рассказ „Барсики“ в полноценный, многоуровневый роман.

„Для меня выход этой книги – большой прорыв в творчестве. Я драматург и прозу начала писать недавно. Начинать большой роман, да еще и известным российским фантастом было очень не просто. Но мы справились. Роман вышел несмотря на все трудности. О нем говорят и его покупают“, – отметила она.

Писательница подчеркнула, что роман, в том числе, и о детях Донбасса.

„Конечно, для меня важно, что это книга для детей, и часть его действия происходит у нас в Донбассе. Для меня, живущего в Луганске автора, это очень ответственно. Что же касается презентации в Москве, то это, наверное, награда за хорошо сделанную работу“, – сказала она.

На вопрос, почему именно коты стали защитниками, девочка с улыбкой ответила, что „люблю котов, и эта идея мне понравилась“.

Комментируя выход книги, председатель правления СП ЛНР, глава комиссии по вопросам культуры, образования и науки Общественной палаты ЛНР Глеб Бобров отметил, что это не только серьезный прорыв для самой Савенковой, но и в целом заметное событие для всей писательской организации.

„Мало кто вникает в детали, дескать – вышла книга, да и вышла. На самом деле принципиально важно, где и как она вышла. Можно пойти в местную типографию, за свои деньги напечатать себе самому несколько книжек и раздать их друзьям и знакомым. Совершенно другое дело, когда автора на гонорарной основе издает известное российское издательство в Москве. До недавнего времени, насколько мне известно, в нашей Республике в Москве издавалось всего два писателя. Сегодня, благодаря Фаине, их стало трое“, – подчеркнул он.

Кроме того, Бобров считает пример с творчеством Савенковой очень показательным.

„Тринадцатилетний ребенок, школьница за два года работы с писателями доросла до выхода книги в крупнейшем и, наверное, самом известном в Российской Федерации издательстве „АСТ“. Прямо сейчас идут технические работы над выпуском их второго совместного романа и тоже в „АСТ“. О чем это говорит? Мне кажется, это говорит о том, в нашей Республике созданы условия, где дети могут не просто расти и творчески развиваться, но и добиваться выдающихся результатов. Это как в спорте. Представьте, что Фаина – олимпийская чемпионка, но только не в гимнастике или в фигурном катании, а в литературе. Вполне корректное сравнение, кстати“, – подчеркнул он.

Следующая совместная презентация романа намечена на 27 ноября в Липецкой областной универсальной научной библиотеке.

Луганская писательница и драматург Фаина Савенкова – самый юный член Союза писателей ЛНР. Несмотря на возраст, у нее уже есть серьезные литературные достижения. В 2019 году ее пьеса „Ежик надежды“ вошла в шорт-лист Международного конкурса современной русской драматургии „Автора – на сцену!“, проводимого Гильдией драматургов России, а также получила специальный приз жюри на Всероссийском конкурсе драматургии для детской, подростковой и молодежной аудитории ASYL. В 2020 году вошла в короткий список международного конкурса „Евразия-2020“ театра Николая Коляды. Ее произведения опубликованы в двух литературных сборниках, включая „Всходы“, в четырех всероссийских „толстых“ литературных журналах и уже переведены на чешский, болгарский, сербский, французский и итальянские языки.

Александр Конторович — известный российский писатель-фантаст. После службы в рядах Вооруженных сил выходит в отставку в звании майора. С 1996 года криминалист, занимался разработкой средств и методов контртеррористической борьбы, обладатель шести патентов на методы и оборудование предотвращения терактов. С 2000 года советник одного из структурных подразделений Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора „Альфа“, член Общественного совета при министре обороны РФ Сергее Шойгу. Издается с 2010 года в ведущих российских издательствах „ЭКСМО“, „Яуза“, „АСТ“. Библиография насчитывает около 20 книг.

Faina Savenková a Alexandr Kontorovič
Pozvánka na prezentaci
Dům kupce Nosova v Moskvě
Podepisování knihy
Faina na Rudém náměstí
Faina v muzeu
Faina v Moskvě v pořadu ruské televize NTV

149 total views, 1 views today