RUSKÝ NOVINÁŘ O PŘESUNU BRITSKÝCH VOJÁKŮ NA DONBAS A MOŽNÉ VÁLCE S RUSKEM – РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ О ПЕРЕБРОСКЕ БРИТАНСКИХ ВОЕННЫХ НА ДОНБАСС И ВОЗМОЖНОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

Pokud lze usuzovat z tiskových zpráv, začal přesun britských vojáků na území Ukrajiny. Což rozhodně znamená přípravu Kyjeva na operaci vrátit Donbas silou. Na pozadí aktivace NATO, především Američanů, v Černém moři, přípravy turecké vojenské expanze v severní Sýrii a vytvoření aliance turkických států, pozastavení Německem osvědčení o certifikaci „Severního proudu -2“ a začátku tvrdých činností polské armády a jejich evropských spojenců proti pokusu kurdských migrantů na běloruské hranici dostat se do Evropské unie, přičemž vysoce postavení polští generálové ve výslužbě vyhlašují nutnost obsadit Bělorusko, to nevypadá optimisticky.

Co se děje, vypadá špatně. Vypadá to jako další krok k začátku velké války. A je to už otázka nejen Donbasu, protože cílem veškerého dění kolem něj, je bez debat Rusko, což už ve skutečnosti nikdo ani neskrývá. A to, co je o naší zemi a jejím vedení psáno a řečeno politiky a tiskem zemí západního bloku, si nedovolili ani uprostřed studené války. Je to však snadno vysvětlitelné. Je to skutečný výsledek gorbačovského „nového myšlení“ a jelcinovského kurzu na integraci Ruska do západního světa, a také naší nynější vysoké míry trpělivosti. Naši vedoucí představitelé ustupovali, ustupovali kde jen mohli, podepisovali pro zemi nevýhodné smlouvy, pouštěli do ekonomiky kdoví koho a neustále ji rozkrádali … Toto je výsledek.

Takže je tu zajímavé jen jedno: jestli má země dostatek prostředků na hrozící válku s těmi jedinými výsledky, které vyžaduje: nanesením maximálních ztrát všem těm protivníkům, kteří ji budou proti Rusku vést, a vytlačit NATO od ruských hranic přinejmenším na úroveň roku 1991 (a lépe – úplné odstranění americké vojenské přítomnosti v Evropě, Japonsku a Jižní Koreji). A jsme velmi zvědavi, jestli politici a podnikatelé, kteří nyní špatně vedou zemi, dovolí své armádě splnit své úkoly, nebo, jak to již bylo nejednou v naší nejnovější historii, se zastaví v půli cesty, snažíce se své nahrabané vychytrale schovat – kdo má nějaké. Kromě osobních zisků je nic nezajímá …

Pokud jde o Velkou Británii, samozřejmě se i nadále učíme anglicky a čteme anglickou literaturu. Sledujeme jejich filmy a posloucháme jejich hudbu. Vysoce oceňujeme britský humor, anglické a irské pivo, gin a whisky. Chceme pochopit zvláštnosti jejich systému ochrany zvířat, anglickou slovní zásobu a interpunkci, „Wellington“ steak a rostbif, a všechny ostatní věci, na které je tato země tak bohatá – náš dávný soupeř a starý nepřítel, s nímž máme mnoho vazeb. Jerome a Darrell, Shakespeare a Dickens, Conan Doyle a Stevenson, Kipling a Herriot nejsou méně známými a sympatickými obyvatelům Ruska než Derby, Beatles, corgi, kolie, skotský a jorkšírský teriér, irský setr a britská královna. A ti jejich vojáci, kteří budou bojovat na postsovětském území, budou pohřbeni se všemi vyznamenáním. O tom není pochyb.

Jevgenij Satanovskij, Telegram kanál, 16.11.2021

Přeložil Jaromír Vašek

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ О ПЕРЕБРОСКЕ БРИТАНСКИХ ВОЕННЫХ НА ДОНБАСС И ВОЗМОЖНОЙ ВОЙНЕ С РОССИЕЙ

Насколько можно судить по сообщениям прессы, началась переброска британских военных на территорию Украины. Что однозначно означает подготовку Киевом операции по возвращению Донбасса силовым путём. На фоне активизации НАТО, в первую очередь американцев, в Чёрном море, подготовки турецкой военной экспансии в Северной Сирии и создания альянса тюркских государств, приостановки Германией процесса сертификации „Северного потока -2“ и начале жёстких действий польских военных и их европейских союзников против пытающихся попасть в Евросоюз курдских мигрантов на белорусской границе, при том, что отставные высокопоставленные польские генералы заявляют о необходимости захвата Белоруссии, выглядит это неоптимистично.

Да что там, хреново это выглядит. Как очередной шаг к началу большой войны выглядит. И тут уже вопрос не только в Донбассе, поскольку цель всего творящегося вокруг него безобразия, безусловно Россия, чего, собственно, никто и не скрывает. Причём те вещи, которые насчёт нашей страны и её начальства пишут и говорят политики и пресса стран западного блока, они себе и в разгар холодной войны не позволяли. Последнее, впрочем, легко объяснимо. Это реальный результат воплощение в действие горбачёвского „нового мышления“ и ельцинского курса на интеграцию России в западный мир, а также нашего нынешнего сверхвысокого порога терпения. Отступали наши первые лица, отступали, уступали где только могли, входили в невыгодные стране соглашения, запускали в экономику чёрт знает кого и гробили её непрерывно… Вот и результат.

Так что тут только одно интересно: хватит ли у страны ресурсов для проведения надвигающейся войны с теми единственными результатами, которых она требует: нанесением максимальных потерь всем тем противникам, которые будут её против России вести и отбрасыванием НАТО от российских границ хотя бы до того уровня, на котором войска альянса находились в 1991 году (а лучше – полная ликвидация американского военного присутствия в Европе, Японии и Южной Корее). Ну и до крайности любопытно, дадут ли политики и бизнесмены, которые по нынешним временам криво и косо командуют страной, её армии выполнить искомые задачи или, как это уже было не раз и не два в нашей новейшей истории, остановят на полдороге, пытаясь свои комбинации хитровымудренные спроворить – у кого какие. Их же, кроме личной прибыли, мало что интересует…

Что до Великобритании, мы, конечно, продолжим учить английский язык и читать английскую литературу. Смотреть их фильмы и слушать их музыку. Высоко ценить британский юмор, английское и ирландское пиво, джин и виски. Разбираться в особенностях их системы охраны животных, английской лексики и пунктуации, стейка „Веллингтон“ и ростбифа, а также всего прочего, чем так богата эта страна – наш исконный соперник и старинный враг, с которым нас так много связывает. Джером и Даррелл, Шекспир и Диккенс, Конан-Дойль и Стивенсон, Киплинг и Хэрриот не менее известны и симпатичны жителям России, чем дерби, „Битлз“, корги, колли, шотландские и йоркширские терьеры, ирландские сеттеры и британская королева. И тех их военных, которые полезут воевать на постсоветскую территорию, похоронят со всеми почестями. В этом сомнений нет.

Евгений Сатановский, Телеграм-канал, 16 ноября 2021 г.

81 total views, 2 views today