DEN VZNIKU ČESKOSLOVENSKA – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

V předvečer Dne nezávislosti České republiky, které se každoročně slaví 28.října, připravili studenti oborů Politologie a Mezinárodní vztahy katedry státního řízení (Univerzity Vladimira Dalja v Lugansku– pozn. J.V.) prezentaci.

Bylo zdůrazněno, že státní svátek je věnován výročí vzniku nezávislé Československé republiky v roce 1918. Tehdy české země jako součást Československa získaly nezávislost na Rakousko-Uhersku, v dalším vývoji získala Česká republika nezávislost v roce 1993.

Území Československa bylo součástí Rakousko-uherské monarchie Habsburků do konce první světové války, ale už mnoho let před krachem Rakouska-Uherska na konci války existovala hnutí za velkou českou autonomii. Národní hnutí existovala jak v českých zemích, tak i na Slovensku.

Českojazyčné oblasti Čech a Moravy byly pod rakouskou vládou, ve stejné době Slovensko bylo součástí Uherska. Český emigrant Tomáš Masaryk stál v čele hnutí za nezávislost, které působilo za hranicemi Rakouska-Uherska v době první světové války, a v roce 1916 založil Československý národní výbor.

V lednu 1918 se hnutí rozšířilo do samotné české vlasti a síly odporu začaly blokovat dodávky výrobků na válečnou frontu, které byly určeny rakouským vojákům. Jelikož velká část rakouských výrobků byla vyráběna v oblasti, byla to vážná hrozba. Nehledě na skutečnost, že české země byly průmyslově rozvinutou oblastí, a Slovensko zemí, jejímž základem bylo zemědělství, využily tyto dvě země možnosti stát se novými zeměmi.

Nezávislost Československa byla vyhlášena na Václavském náměstí v Praze 28.října 1918. Prezidentem „První republiky“ se stal Tomáš Garrigue Masaryk.

Text a foto: Katedra státního řízení, stránka Vkontakte, 25.10.2023

Překlad a nadpis Jaromír Vašek

Studenti v mládežnickém centru „My a svět“, jehož součástí je i České kulturní centrum Julia Fučíka
Vpravo na panelech informace o České republice
Vlevo na panelech informace o České republice s českou vlajkou

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

В преддверии дня независимости Чехии, которое ежегодно отмечают 28 октября, студенты кафедры государственного управления направлений подготовки «Политология» и «Международные отношения» подготовили презентации и доклады.

Было озвучено, что государственный праздник посвящен годовщине образования независимой Чехословацкой Республики в 1918 году. Тогда Чехия в составе Чехословакии получила независимость от Австро-Венгрии, в дальнейшем же независимость непосредственно Чехии была провозглашена в 1993 году.

Территория Чехословакии была частью Австро-Венгерской империи Габсбургов вплоть до конца Первой мировой войны, но за много лет до краха Австро-Венгрии в конце войны существовали движения за большую чешскую автономию. Националистические движения существовали как на чешских землях, так и в Словакии.

Чешскоязычные районы Богемии и Моравии находились под австрийским владычеством, в то время как Словакия была частью Венгрии. Чешский изгнанник Томас Масарик возглавил движение за независимость, действовавшее за пределами Австро-Венгрии во время Первой мировой войны, а в 1916 году основал Чехословацкий национальный совет.

В январе 1918 года движение распространилось на саму чешскую родину и силы сопротивления начали задерживать поставки продовольствия на фронт войны, который направлялся австрийским солдатам. Поскольку большая часть австрийского зерна была произведена в регионе, это была серьезная угроза. Несмотря на то, что Чехия является промышленно развитым регионом, а Словакия – страной, в основном занимающейся сельским хозяйством, эти два региона воспользовались возможностью стать новыми странами.

Независимость Чехословакии была провозглашена на Вацлавской площади в Праге 28 октября 1918 года. Президентом «Первой республики» стал Томаш Гарриг Масарик.

413 total views, 1 views today