FAINA SAVENKOVA: KDE ZAČÍNÁ FAŠISMUS – ФАИНА САВЕНКОВА: С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФАШИЗМ?

Dlouho jsem si kladla otázku: kde začíná fašismus? Proč se mu v Německu, a tím více na Ukrajině, nepostavili na odpor? Opravdu si lidé myslí, že je to normální? Jsou to obyčejní lidé, ne nějací filmoví darebáci s nenávistí ke všemu živému a plány na ovládnutí světa, vytažení z nečinnosti na kousku ubrousku. V jakém okamžiku tedy ztratili svou lidskou podobu a co k tomu vedlo?

Není to tak dávno, co došlo k několika událostem, které mohou ilustrovat tuto cestu do propasti. První takovou událostí bylo přivítání fašisty v kanadském parlamentu. Víte, chci věřit v lidi, chci věřit, že pro lidstvo ještě není vše ztraceno. Ale pořád nevím, jak na to reagovat. Zkusit z toho udělat vtip? Díky, není to vtipné. Věřit, že ctít válečného zločince je trapná chyba? Vážně? S velkým úsilím vůle se člověk samozřejmě může přesvědčit, že je to pravda. Až do okamžiku, kdy se někteří členové vlády začali ospravedlňovat, že není hrdina – to byla chyba, že ano – ale hlavní je, že je třeba podporovat Ukrajinu a bojovat proti ruské propagandě. Ne, moji drazí, hlavní věc je, že je to prostě válečný zločinec z divize SS „Galicia“, která má na svém kontě mnoho zničených životů …

Víte, co jsou to „krysí stopy“? To je termín pro únikové cesty nacistů z Evropy na konci druhé světové války. A hrdinové přece neopouštějí svou vlast krysími cestami.

Další událostí, která vyvolala řadu otázek, bylo uspořádání výstavy fotografií věnované pluku Azov v Miláně. To byla také chyba? A není v Evropě příliš mnoho „chyb“? V tomto případě je to však ještě horší: zločiny Azovu musí být ještě vyhodnoceny, navzdory jejich špatné pověsti dokonce i na Ukrajině. Kromě toho byla zvěrstva Azovu páchána jak na Rusech, tak na Ukrajincích. No, ano, kdo se bude omlouvat za takové přehlédnutí? Dělíte opět podle národnosti? Připomíná mi to něco z hodin dějepisu. A vím, jak to všechno skončilo.

Nedávno jsem besedovala s kamarádkou z Itálie. Řekla, že Italové mají obecně negativní postoj k fašismu a je nepřijatelné jej ospravedlňovat. A nejhorší věc na situaci s výstavou fotografií je, že Italové nejčastěji nevnímají Azov jako fašisty, protože jsou daleko od toho všeho a nestarají se o pluk. A zřejmě ani o výstavu. Je to jen kulisa pro jejich každodenní život.

Třetí je Zelenského autogram na stylizované vlajce SS „Galicia“. Ani nevím, co si o tom mám myslet. Zelenskyj, pokud tě drží jako rukojmí, měl bys to alespoň říct gesty nebo tak něco, s nějakým mrknutím. Jak jinak vysvětlit takové činy člověka, jehož předkové bojovali za Sovětský svaz v řadách Rudé armády. I když, ne. Existuje další vysvětlení. Sledujete dokumenty o zvířatech už dlouho? Pamatujete si, kdo je „Jidášův kozel“? Speciálně vyškolený kozel, používaný na jatkách, který vede stádo na smrt. To je jeho práce. Nic osobního, jak se říká.

Když se vrátím na začátek, myslím, že jsem pro sebe našla odpověď. Fašismus začíná honem na čarodějnice, záměnou pojmů, lží a lhostejnosti. A teď už záleží jen na nás, jak daleko vše zajde.

Faina Savenkova speciálně pro ANNA-News, přeložil Jaromír Vašek

Web: ANNA-NEWS.info, 9.10.2023

ФАИНА САВЕНКОВА: С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ФАШИЗМ?

Давно уже было интересно: с чего начинается фашизм? Почему в Германии, и тем более на Украине, не сопротивлялись ему? Неужели люди считают это нормальным? Это же обычные люди, не какие-то киношные злодеи с ненавистью ко всему живому и планами захвата мира, нарисованными от безделья на обрывке салфетки. Так в какой момент они потеряли человеческий облик и что привело к этому?

Не так давно произошло несколько событий, которые могут проиллюстрировать этот путь в бездну. Первое такое событие — приветствие фашиста в парламенте Канады. Знаете, я хочу верить в людей, хочу верить в то, что для человечества еще не все потеряно. Но я до сих пор не знаю, как на такое реагировать. Попытаться перевести все в шутку? Спасибо, не смешно. Поверить в то, что чествование военного преступника — досадная ошибка? Серьезно? Огромным усилием воли себя, конечно, можно убедить в том, что это правда. До того момента, как некоторые члены правительства стали оправдываться, что он, мол, не герой — ошибочка вышла, ага, — но главное-то, что нужно поддерживать Украину и бороться с российской пропагандой. Нет, дорогие, главное — что он просто военный преступник из дивизии СС «Галичина», на счету которой множество загубленных жизней…

Знаете что такое «крысиные тропы»? Это такой термин, для обозначения маршрутов бегства фашистов из Европы в конце Второй мировой войны. Так вот, герои крысиными тропами не покидают Родину.

Еще одно событие, вызвавшее ряд вопросов — проведение фотовыставки, посвященной полку «Азов», в Милане. Тоже ошибочка вышла? А не слишком ли много «ошибочек» для Европы? Хотя в этом случае всё еще хуже: преступлениям «Азова» еще предстоит дать оценку, несмотря на плохую репутацию даже на Украине. К тому же зверства «Азова»* совершались против и русских, и украинцев. Ну да, кто же за такую оплошность будет извиняться? Снова делите по национальному признаку? Что-то мне это напоминает, из уроков истории. И чем все закончилось я знаю.

Недавно я беседовала с подругой из Италии. Она сказала, что в целом итальянцы негативно относятся к фашизму и его не принято оправдывать. И в ситуации с фотовыставкой наиболее ужасно то, что итальянцы чаще всего не воспринимают «Азов»* фашистами, поскольку далеки от всего этого и им нет дела до полка. Да и выставки, наверное, тоже. Просто фон для их повседневной жизни.

Третье — автограф Зеленского на стилизованном флаге СС «Галичина». Не знаю даже, как это расценивать. Зеленский, если тебя в заложниках держат, ты хоть жестами сообщи, что ли, подмигиваниями какими-нибудь. Как-то иначе объяснить подобные действия человека, предки которого воевали за Советский Союз в рядах Красной армии, не получается. Хотя, нет. Есть еще одно объяснение. Документальные фильмы о животных давно смотрели? Помните кто такой «козел Иуды»? Специально обученный козел, использующийся на скотобойнях, который ведет стадо на смерть. Работа у него такая. Ничего личного, как говорится.

Возвращаясь к началу, думаю, что для себя я нашла ответ. Фашизм начинается с охоты на ведьм, с подмены понятий, лжи и безразличия. И сейчас только от нас зависит, насколько далеко все зайдет.

Фаина Савенкова, специально для ANNA-News

765 total views, 1 views today