MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

17.11.2022 se u příležitosti Mezinárodního dne studentstva konala v Českém kulturním centru Julia Fučíka při Univerzitě V.Dalja v Lugansku beseda se studenty 1.ročníku katedry státního řízení o událostech v Praze 28.10.-17.11.1939 – demonstracích studentů proti fašismu a okupaci Československa. Vyprávěl jsem studentům o pekaři Václavu Sedláčkovi a studentu Janu Opletalovi, kteří byli zabiti fašisty, o popravě devíti studentů. o uvěznění a deportaci 1200 studentů (z nichž se 35 nevrátilo) do koncentračního tábora, o zavření českých vysokých škol. Na památku těchto událostí byl v roce 1941 vyhlášen 17.listopad Mezinárodním dnem studentstva.

Jaromír Vašek, Lugansk, 17.11.2022

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

17 ноября 2022 г., в Международный день студентов, я проводил в Чешском культурном центре им. Юлиуса Фучика в Университете В.Даля в Луганске беседу с первокурсниками Кафедры государственного управления о событиях в Праге с 28 октября до 17 ноября 1939 г.- демонстрациях студентов против фашизма и оккупации Чехословакии. Рассказал студентам о убитых фашистами пекарю Вацлаву Седлачеку и студенту Яну Оплеталу, о казни 9 студентов, о аресте и отправлении 1200 студентов (из них 35 погибло) в концлагерь, о закрытии чешских ВУЗов. В память этих событий был в 1941 г. установлен 17 ноябрь Международным днем студентов.

193 total views, 1 views today