ŠKOLA Č. 50 V LUGANSKU – ШКОЛА Но 50 В ЛУГАНСКЕ

Už od září 2022 chci navštívit tuto školu, kde se ve 4.A učí výborná pěvkyně Nasťa Bajda. O Nastě vyšel v českých novinách Haló noviny můj článek.

Ředitelka školy mě pověděla o škole. „Luganský výchovně-vzdělávací komplex č.50 A.V.Fedorčuka“ byl otevřen v roce 1976. V roce 2010 byla v rámci školy otevřena mateřská škola. Škola získala 1.místo v Republikové soutěži „Zelená škola“. Ve škole se ve 30 třídách učí 730 žáků. Na škole pracuje několik kroužků a pěvecký chór. Školáci se zúčastňují mnoha akcí.

Zástupkyně ředitelky mě provedly po škole. Škola je pěkná, všude jsou květiny, v přízemí je fontánka. Zdi chodeb jsou vyzdobeny fotografiemi ze života školy, diplomy a medailemi dětí a kresbami dětí. Podíval jsem se do tělocvičny, jídelny, velkého sálu, ošetřovny, knihovny, počítačové učebny, učebny anglického jazyka, sborovny. Moc se mi líbila Ruská jizba. Uvnitř je malé muzeum – obydlí ruských rolníků na konci 19.století. Tké jsme navštívili několik tříd. Zhlédl jsem i krásnou útulnou školku.

Ve velkém sále se potom shromáždili žáci 10. a 11.tříd. Nejdříve mně učitelé ukázali prezentaci své školy, potom byla beseda o ČR. Děti zhlédly krátká videa o ČR, ČR se jim líbila. Pověděl jsem jim o sobě, o „Společnosti přátel LLR a DLR“ v ČR a o „Českém kulturním centru Julia Fučíka“ v Lugansku. Měli mnoho dotazů o ČR.

Jaromír Vašek, Lugansk, 31.1.2023

Škola č. 50
Vstupní hala
Historie školy a sportovní úspěchy žáků
Ze života školy
Fotografie tříd
Směry vlastenecké výchovy
Život školy a medaile dětí
Dětské kresby
Panenky
Kronika školy
Květiny a fontánka
Květiny
Ruská jizba
Ruská jizba
Počítačová učebna
Tělocvična
Třída 3.A
Třída 1.A
Práce žáka
Školka
Školka
Dětské hřiště školky
Beseda se žáky 10. a 11. tříd
Žáci 10. a 11. tříd


ШКОЛА Но 50 В ЛУГАНСКЕ

Уже с сентября 2022 хочу посетить эту школу, где в 4-А классе учится замечательная певица Настя Байда. О Насте была в чешской газете „Haló noviny“ печатана моя статья.
Директор школы мне рассказала о школе. „Луганский учевно-воспитатальный комплекс № 50 имени А.В.Федорчука“ был основан в 1976 году. В 2010 г. был на базе школы открыт детский сад. Школа заняла 1-е место в Республиканском конкурсе «Зеленая школа». В школе в 30 классах обучается 730 детей. В школе работают несколько кружков и хор. Школьники участвуют в много мероприятиях.
Заместителя директора меня провели по школе. Школа красивая, везде цветы, на первом этаже фонтан. Стены корридоров украшены фотографиями из жизни школы, дипломами и медальями детей и рисунками детей. Посмотрел спортзал, столовую, актовый зал, медпункт, библиотеку, компьютерный класс, кабинет английского языка, учительскую. Очень мне понравилась Русская изба. Внутри есть маленький музей – жильё русских крестьян в конце 19 века. Тоже мы посетили несколько классов. Посмотрел и красивый уютный детский сад.
В актовом зале потом собрались ученики 10 и 11 классов. Сначала мне учителя показали презентацию своей школы, потом я проводил беседу о Чехии. Деткам я показал короткие видео о Чехии, Чехия им понравилась. Рассказал им о себе, „Обществу друзей ЛНР и ДНР“ в Чехии и „Чешском культурном центре им. Юлиуса Фучика“ в Луганске. Было много вопросов про Чехию.

156 total views, 1 views today