VZPOMÍNKA NA JULIA FUČÍKA-120 LET — ВОСПОМИНАНИЕ О ЮЛИУСЕ ФУЧИКЕ-120 ЛЕТ

Pracovníci učebně-vzdělávacího centra «Мy a svět» organizovali přednášku na památku československého novináře, literárního a divadelního kritika, publicisty, aktivisty československé komunistické strany Julia Fučíka, která se konala 27.2.2023 na Univerzitě V.Dalja k připomenutí 120.výročí narození Julia Fučíka. Studenti 3.ročníku katedry státního řízení připravili prezentaci a materiály.

Julius Fučík se narodil 23.2.1903 v Praze, hlavním městě Čech a Moravy, které byly tehdy součástí Rakouska-Uherska. Je autorem známé svého času v celém socialistickém táboře knihy „Reportáž, psaná na oprátce“, kterou napsal v pražské pankrácké věznici v době okupace. Bylo to svědectví autora, čekajícího na rozsudek, pravděpodobně smrti. Toto dílo bylo uznáno jedním z nejlepších příkladů socialistického realismu v literatuře nejen Československa.

Sametová revoluce přinesla změny v pohlížení na osobnost Julia Fučíka, ovšem z negativní strany. Začaly se objevovat spekulace o tom, že spolupracoval s fašistickým gestapem. Věrohodnost mnoha jeho tezí byla zpochybňována. Ovšem roku 1991 byla v Praze některými ideovými spřízněnci pod vedením novináře Jana Jelínka založena „Společnost Julia Fučíka“. Jejím cílem bylo zachovat historickou paměť a nedovolit, aby bylo poskvrněno jméno hrdiny, který položil hlavu ve jménu ideálů. Za tři roky se objevila možnost studia archivů gestapa. Žádné doklady o zradě Fučíka nebyly nalezeny. Bylo rovněž potvrzeno, že Fučík je autorem Reportáže. Dobréj méno novináře-antifašisty bylo očišteno. V Praze byla roku 2013 díky aktivistům “Společnosti Julia Fučíka“ městu vrácena socha novináře, spisovatele a antifašisty, která byla odhalena roku 1970 a demontována roku 1989. Nyní se socha nachází na jiném místě, na Olšanských hřbitovech, nedaleko místa, kde jsou pochováni rudoarmějci, kteří padli při osvobozování Prahy od fašistických okupantů.

Katedra státního řízení Univerzity V.Dalja, 27.2.2023

Překlad Jaromír Vašek, některé nepřesnosti v ruském textu byly opraveny J.V.

Foto: Katedra státního řízení Univerzity V.Dalja

ВОСПОМИНАНИЕ О ЮЛИУСЕ ФУЧИКЕ-120 ЛЕТ

Сотрудники УВЦ «Мы и мир» организовали лекцию — презентацию в память о чехословацком журналисте, литературном и театральном критике, публицисте, активисте чехословацкой компартии Юлиусе Фучике.

Студенты 3 курса кафедры государственного управления подготовили презентации и доклады. Юлиус Фучик родился 23 февраля 1903 года в Праге, столице Чехии, находившейся тогда в составе Австро-Венгрии.

Автор известной в свое время во всем социалистическом лагере книги «Репортаж с петлей на шее», которую он написал, находясь в пражской тюрьме «Панкрац» в годы Второй мировой войны. Это было откровением автора, ждавшего своего приговора, предположительно смертного. Данное произведение признано одним из лучших образцов социалистического реализма в литературе Чехословакии и не только.

Бархатная революция внесла коррективы в оценку личности Ю. Фучика, причем с отрицательной стороны. Стали появляться предположения о том, что он сотрудничал с фашистским гестапо. Достоверность многих его очерков была поставлена под сомнение. Тем не менее, в 1991 году в чешской столице некоторыми идейными лицами под руководством журналист Я. Йелинека было создано «Общество памяти Юлия Фучика». Их цель сохранить историческую память и не позволить, чтобы было опорочено имя героя, который сложил голову во имя идеалов. Через три года появилась возможность изучения архивов гестапо. Никаких документов, свидетельствовавших о том, что Фучик был предателем, не обнаружилось, также были найдены подтверждения авторства «Репортажа». Доброе имя журналиста-антифашиста было восстановлено. В 2013 г. В Праге благодаря активистам общества памяти Ю. Фучика городу был возвращен памятник журналисту, писателю и антифашисту, установленный в 1970-м году и демонтированный в 1989-м. Однако ныне монумент находится в другом месте, а именно близ Ольшанского кладбища, где похоронены красноармейцы, павшие за освобождение Праги от фашистских захватчиков.

Кафедра государственного управления Университета В.Даля, 27 февраля 2023 г.

213 total views, 1 views today