FÓRUM „RUSKÝ DONBAS“ V DONĚCKU-DALŠÍ KROK LIDOVÝCH REPUBLIK NA CESTĚ K INTEGRACI S RUSKEM

Fórum „Ruský Donbas“, které se konalo 28.-29.1.2021 v Doněcku, představilo a přijalo kulturně-historickou doktrínu „Ruský Donbas“ jako ideového základu státní politiky LLR a DLR. Účastníci diskutovali o historické cestě Donbasu, úloze republik v geopolitických souřadnicích a perspektivách integrace s Ruskem. Cílem doktríny je podporovat obnovení historické spravedlnosti – upevnění státnosti LLR a DLR jako ruských národních států. V návaznosti na výsledky fóra vydají hlavy LLR a DLR Leonid Pasečnik a Denis Pušilin řadu dekretů, které uvedou doktrínu v účinnost.

Fóra se zúčastnili hlava LLR Leonid Pasečnik, hlava DLR Denis Pušilin, ministři republik, rektor Luganské státní akademie kultury a umění (LGAKI) Michaila Matusovského Valerij Filippov, poslanec Státní Dumy Ruska, koordinátor integračního výboru „Rusko-Donbas“ Andrej Kozenko, poslanec Státní Dumy Ruska Kazbek Tajsajev, ruský politický činitel, televizní reportér Roman Babajan, sovětský a ruský filmový a televizní herec, filmový režisér, scénárista, producent a televizní hlasatel Tigran Keosajan, ruská novinářka Margarita Simoňan, veřejní činitelé, představitelé zákonodárné a výkonné moci LLR a DLR, politici, právníci, vědci, kulturní činitelé, učitelé, novináři z LLR, DLR a Ruska.

První den se konalo plenární zasedání ve čtyřech tematických blocích: „Historie Donbasu“, „Současná etapa v rozvoji Donbasu“, „Naše budoucnost s Ruskem“ a „Názor“. V každém z nich referující, kteří se podíleli na přípravě a posouzení doktríny „Ruský Donbas“, představili její hlavní ustanovení. Výsledky zasedání byly představeny na tiskové konferenci za účasti hlav republik, poslanců Státní Dumy Ruska a šéfredaktorky mezinárodní informační agentury „Rusko dnes“ Margarity Simoňan. Večer se konalo setkání u kulatého stolu „Praktické provádění doktríny „Ruský Donbas“ v oblastech života DLR a LLR“.

Druhý den se konaly kulaté stoly „Ideologie, kultura a hodnoty Ruského světa jako sjednocujícího principu Ruska a Donbasu“ a „Bezpečnost ruské civilizace v kontextu globální geopolitické turbulence“. Účastníci diskutovali o falzifikaci ruských dějin jako destruktivního faktoru ve vývoji ruské civilizace, stejně jako o civilizační volbě a perspektivách ruského Donbasu.

Hlava LLR Leonid Pasečnik na jednání:

„Dnes máme důležitý úkol – překonat vzniklou nespravedlnost, ochránit kulturní a historické dědictví, sociální a zákonná práva našich občanů. V roce 2014 byla ruskému lidu Donbasu vyhlášena válka s cílem zničit jeho identitu na původní ruské zemi. Ale podařilo se nám se zbraní v ruce ubránit právo na sebeurčení, svobodu a nezávislost. Lidé různého věku, profesí a vyznání vystoupili proti bezpráví ukrajinské vlády. Bojovali jsme a nadále bojujeme za to, abychom zůstali součástí Ruského světa, jehož multietnické, multináboženské, multikulturní vrstvy jsou sjednoceny povědomím o zapojení do velkého Ruska. Dnes na Ukrajině nacionalisté nadále beztrestně páchají zločiny proti našim krajanům a podobně smýšlejícím lidem. Pamatujeme si tragické události, které se odehrály v Oděse a Charkově, svévoli ve věznicích SBU. Desítky let řízení Ukrajiny západními kurátory byly zaměřeny na zničení toho, co je nám tak drahé – rodinných hodnot, ruského jazyka, úcty k hrdinské minulosti. Snaží se nás odtrhnout od Ruska vnucováním cizí ideologie a zaséváním neshod mezi bratrskými národy. Ale láska k Vlasti, která nás svedla dohromady, nám umožňuje se ctí bránit pozice Ruského světa, a slouží jako podpora k posílení jednoty ruského národa. Je na každém z nás, abychom znásobili velikost ruského lidu a zachovali jeho kulturní a duchovní bohatství. Jsem si jist, že dnešní akce posílí naše společné postavení v jediné doktríně. Společně s mým kolegou (hlavou DLR) Denisem Pušilinem se pokusíme posílit podporu našich krajanů, žijících na Ukrajině. Budou vydány vhodné pokyny k vytvoření humanitárního programu, v němž bude možný dialog se zdravými politickými silami, schopnými postavit se za ruskojazyčné obyvatelstvo a bojovat proti nacionalismu. Bohužel někteří blízcí, příbuzní a přátelé obyvatel republik Donbasu, kteří v roce 2014 také hlasovali pro svobodu a nezávislost, zůstali na území ovládaném Kyjevem za kontaktní linií. Ale oni se také rozhodli, takže nemáme právo je opustit. Lidé se na nás obracejí kvůli ochraně, a my jim po celé ty roky poskytujeme pomoc. Podpora bude pokračovat i v budoucnu, bez ohledu na okolnosti. Navzdory blokádě Kyjeva, vojenským akcím, neuznání mezinárodním společenstvím jim pomáháme a budeme pomáhat, protože Rusové své neopouštějí. Za tímto účelem přijala Luganská lidová republika zákon „O osobách, vystavených politickému pronásledování ze strany státu Ukrajina“, který umožňuje udělování politického azylu těm občanům Ukrajiny, kteří jsou nyní šikanováni svým státem. Ukrajinský zákon o internaci, který posouvá zločinecké myšlenky nacionalistů na legislativní úroveň, také nemůže zůstat bez povšimnutí. Dnes, jako reakce na mnohaleté systémové ničení ruského jazyka a kultury a historické paměti, bylo přijetí doktríny „Ruský Donbas“, ve které jsme se zaměřili na nejdůležitější otázky týkající se každého obyvatele Donbasu. V této souvislosti bylo nutné vypracovat soubor stálých opatření k provedení hlavních ustanovení doktríny ve spolupráci s Doněckou lidovou republikou a Ruskou federací, vytvořit strategii a určit hlavní vektory další práce. V podmínkách světové globální informačně-kulturní destruktivní politiky, zaměřené na zničení takových věčných hodnot, jako je víra, spravedlnost, solidarita, rodina a samozřejmě láska k Vlasti, je naším hlavním úkolem zachování a rozvoj ruského jazyka, ruské kultury a ruskojazyčného vzdělávacího prostoru. LLR a DLR by měly navázat spolupráci s představiteli Ruské federace ve všech oblastech života: vzdělávání, vědě, zdravotnictví, mládežnické politice, společenských aktivitách.“

Ministr kultury, sportu a mládeže LLR Dmitrij Sidorov:

„Doktrína „Ruský Donbas“ pomůže ruskojazyčným občanům Ukrajiny vrátit se ke své identitě. Po rozpadu Sovětského svazu zůstaly některé programy, které fungují v post-sovětském prostoru na podporu ruských a rusky mluvících občanů mimo Ruskou federaci. Viděli jsme události, kterých jsme sami byli svědky – dvě republiky, které uspořádaly referendum, jak jsme řekli ne ukrajinizaci, jak jsme trvali na naší ruské identitě a právu mluvit rodným jazykem, protože vždy mluvíme a myslíme v ruštině. Mnoho obyvatel, kteří zůstali na územích ovládaných Kyjevem, sdílí naši pozici, protože také mluví rusky. Nedávno byly provedeny změny ukrajinských zákonů, které zakazují používání ruského jazyka jako takového. To je určitá vzpoura, na kterou, jak jsem si jist, Ukrajina není připravena. A naše doktrína se stane pro rusky mluvící občany Ukrajiny jakýmsi semeništěm pro návrat ke svému porozumění, ke své identitě. Ruský jazyk je náš identifikátor, náš (Ruský svět) kulturní kód, který dnes musíme zachovat, očistit od mnoha vypůjčených frází a výrazů. Potřebujeme, zejména z hlediska mládežnické politiky, udělat ruský jazyk pro nás důležitým a významným, aby každý považoval za čest používat pouze tento jazyk.“

Hlavní vědecký pracovník Ústavu státu a práva Ruské akademie věd, prezident Mezinárodní slovanské akademie věd, školství, umění a kultury, předseda Asociace právnických vysokých škol, zasloužilý pracovník vědy Ruské federace, doktor práv, profesor Sergej Baburin:

„Fórum „Ruský Donbas“ se stane duchovní a morální ladičkou pro celý Ruský svět, je významným krokem pro Rusy na Ukrajině, v Bělorusku i v dalších zemích“.

Rektor Luganské státní akademie kultury a umění (LGAKI) Michaila Matusovského Valerij Filippov:

„Fórum je velkou událostí jak pro LLR a DLR, tak i pro Rusko. Byla vypracována jasná platforma pro další rozvoj našich republik, byly vyvinuty ideové základy, abychom se mohli konsolidovat a dále rozvíjet.“

Doktor historických věd Dmitrij Krysenko:

„Pro mě bylo toto fórum příležitostí komunikovat, slyšet o zkušenostech jiných lidí a sdílet své vlastní myšlenky. Pro každý stát jsou okna do vnějšího světa nesmírně důležitá, proto bylo takové fórum, komunikace na takové vysoké úrovni jen jedním ze způsobů, jak otevřít ta dosud uzavřená okna, posílit vazby, které existovaly dříve. Fórum má také velký význam pro vědce, pro něž je důležité udržovat vzájemné vztahy, především v jejich vlastním státě, ale také mimo něj.“

Ruská novinářka, hlavní redaktorka televizního kanálu RT, mezinárodní informační agentury „Rusko dnes“ a informační agentury Sputnik Margarita Simoňan:

„Vojenský konflikt v regionu probíhá již sedmý rok, a hospodářská situace na Donbasu, spojená především v s nestabilním statusem neuznané republiky, neumožňuje lidem žít normálně, tak jak si to zaslouží. Lidé Donbasu chtějí mít možnost být ruskými, my jsme povinni jim tuto možnost zajistit. Lidé Donbasu chtějí mít možnost mluvit rusky, tak, aby jim nikdo nikdy nemohl toto právo vzít, zpochybnit to žádným zákonem nebo dalšími převraty, legální nebo nelegální změnou moci – ničím. Chtějí mluvit rusky a my jsme povinni jim tuto možnost dát. Lidé Donbasu chtějí žít doma a chtějí být součástí své obrovské, velké, štědré vlasti a my jim to musíme zajistit. Rusko, matko, vezmi Donbas domů.“

Na slova Margarity Simoňan reagoval z Kremlu tiskový mluvčí prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov:

„Rusko zaujímá důsledné a odpovědné stanovisko k ochraně zájmů ruskojazyčných obyvatel Donbasu a bude i nadále chránit Rusy. Otázka přímého či nepřímého vstupu Donbasu do Ruska zatím není na pořadu dne.“

Docent katedry státní politiky Luganské státní univerzity Vladimira Dalja, prezident Centra sociologických průzkumů „Zvláštní status“, člen Společenské komory LLR, kandidát politických věd Alexandr Procenko:

„Ruské jaro na Krymu a Donbasu se stalo začátkem „obnovení Ruského světa. Právě tento termín podle mého názoru zdůrazňuje, že Ruský svět není administrativně-teritoriálním prostorem, není politickou a právní realitou, ale je skutečnou sociokulturní strukturou, je živým organismem, jehož Donbas a Krym vždy byli objektivně součástí. Naše regenerace, náš návrat do Ruska je proces, který lze jen těžko formálně zastavit právními, mezinárodními zvláštnostmi, vnějšími závazky, ony tomu nemohou zabránit, mohou to leda nějak zpomalit. Donbas v současné době „vrůstá zpět do Ruska“, republiky se budou nadále rozvíjet a pokračovat ve své historické cestě. Všechny tyto procesy, procesy regenerace Ruského světa, probíhají, jak víme, téměř sedm let, za zvuků, řekněme kakofonií, skeptiků, kritiků, přímých nepřátel, zejména z ukrajinské strany. Jejich argumentace spočívá v několika poměrně jednoduchých tezích, že ve skutečnosti vše, co se stane, nepovede ke skutečné integraci s Ruskem, říkají, že je to pro něj neziskové a nepotřebné. Jedním z nejzávažnějších úderů na tyto komentáře byl výnos prezidenta Ruské federace Vladimira Putina, který umožňuje obyvatelům LLR a DLR získat ruské občanství zjednodušeným způsobem. Po sedmi letech můžeme bezpečně a bez váhání říci, že situace (v republikách) se v mnoha ohledech skutečně mění k lepšímu. Samozřejmě nevyzývám k lakování reality. Máme spoustu problémů, které musíme ještě vyřešit, a zejména situace na linii dotyku „díky“ ukrajinským činům zůstává velmi napjatá a často nebezpečná. Život obyčejného učitele nebo lékaře dnes a před dvěma nebo třemi nebo čtyřmi lety je nicméně, pokud ještě ne jako nebe a dudy, ale to jsou opravdu dva velké rozdíly. V republikách se pravidelně zvyšují platy a důchody a spolu s tím i životní úroveň. Nejdůležitějším úkolem a ukazatelem naší skutečné integrace do Ruské federace, Ruska, do Ruského světa je vytvoření projekce skutečného ruského života, s ruskou životní úrovní už v blízké budoucnosti na našem území. Alespoň pokud jde o základní ukazatele. Jsou dva klíčové hlavní procesy integrace Donbasu do Ruska, a to: přijetí ruského občanství občany republik a zvýšení jejich životní úrovně. Nejsou to jen dva paralelní procesy, tyto procesy jsou podle mého názoru synchronizované a vzájemně vyvážené, ano, vytvářejí rovnováhu. A zvýšení úrovně blahobytu našich lidí slouží jako záruka, že nebudou hledat lepší život mimo naše republiky.“

Ruský novinář a televizní hlasatel Vladimir Solovjev:

„Neustále přemýšlím o tom, co se děje ve středu Evropy, co se děje na ruské půdě, co se děje s lidmi, kteří jsou tolik let po skončení Velké vlastenecké války nuceni především se zbraní v ruce bránit své právo být antifašisté, bojovat za svou zemi, za právo žít na své zemi, věřit a milovat své hrdiny, své předky. To, co děláte, je velký čin, cítím se osobně vinen za to, že vám nedostatečně pomáhám. Chtěl bych udělat víc, chtěl bych zajistit, aby se nikdo nikdy neodvážil střílet směrem na Donbas, a dokonce se na něj ani špatně podívat. Chtěl bych zajistit, aby toto peklo, které trvá už sedm let, se již zastavilo a vy jste žili krásný a důstojný život. Je pro vás jen důležité, aby vám přestali překážet, aby ukronacisté se svými „hrdiny“ Banderou a Šuchevičem pochopili, že nemohou Donbas porazit. Donbas nikdo nikdy nemůže zlomit, jste ruští lidé, jste solí ruské země. Nemám právo naléhat na obyvatele Donbassu, aby byli trpěliví. Jen vím, že vaše srdce jsou srdci skutečných vlastenců, lidí úžasných ve své kráse, a chápu, že pravda je na vaší straně, a proto vyhrajete. Ruský Donbas je volbou Donbasu a děkuji vám za vaši odvahu a trpělivost.“

Ministr školství a vědy LLR Andrej Lustěnko:

„Mladí lidé z Ukrajiny, kteří chtějí studovat ve vzdělávacích institucích LLR a DLR, dostávají v tomto ohledu určité preference. V tomto uplatňujeme poměrně flexibilní politiku. Plánujeme zavést kroky na ochranu práv (rusky mluvících) lidí, kteří se tam nacházejí (na území Ukrajiny) a zažívají nějaký druh pronásledování kvůli tomu či onomu seznámení se s ruskou kulturou, kvůli propagaci ruského jazyka . To jsou dvě hlavní věci, o kterých mluvíme. Ruská civilizace zažívá mnoho úderů. Turbulence – rotace atmosféry, nekontrolované proudění vzduchu. Tato metafora je velmi použitelná pro Ruský svět, pro stav, ve kterém se nyní nachzí Luganská i Doněcká lidová republika. Ruská civilizace je poslední základnou svobody.“

Doktor práv, zasloužilý pracovník vědy Ruska, hlavní vědecký pracovník Institutu státu a práva Ruské akademie věd Sergej Baburin:

„Projednání, schválení a pochopení doktríny „Ruský Donbas“ je událost zásadního významu pro celý postsovětský prostor. Dovolím si dokonce nyní dojít k závěru, že od 28. ledna tohoto roku (2021) se Donbas stal kromě Ruské federace nejruštější částí postsovětského prostoru. Právě v doktríně „Ruský Donbas“ stanovily Doněcká lidová republika a Luganská lidová republika na oficiální státní úrovni priority a rysy ruské civilizace.“

Docent katedry historie Luganské státní univerzity V. Dalja Julij Fedorovskij:

„Navzdory sebezničujícím projevům kyjevských vládců, kteří již více než 20 let stále opakují „Ukrajina je jednotná“, je třeba otevřeně přiznat, že tato země nikdy nebyla jednotná. Neexistuje jednotný politický národ, neexistuje ani jednotná ukrajinská idea. A to není můj názor, ale názor nejautoritativnějšího vědce, historika, viceprezidenta Ukrajinské akademie věd Petra Toločka.“

Rektor Luganské státní univerzity V.Dalja Viktor Rjabičev pro TV Lugansk-24:

„Doktrína „Ruský Donbss“ je takový neobyčejný materiál a je skutečně podán dokonale, byl dobře projednán a byly předloženy návrhy. Je nutná. Položte doktrínu na stůl a prostudujte si ji jako příručku. Je to užitečné pro nás i pro Rusko.“

Vedoucí katedry sociologie a sociálních technologií Luganské státní univerzity V.Dalja Andrej Jakovenko:

„Význam je velmi vysoký a je dobré, že se zástupci obou republik setkávají na takovém fóru … Možná, myslím si, že to bude jeden z prvních kroků, které nás povedou k nějakému určitému světu a určitému cíli. Proto to považuji za hlavní příležitost a účel tohoto fóra. Náš kulatý stůl je věnován bezpečnosti, dnes je otázka bezpečnosti otázkou generace. Vidíme, že realizace doktríny „Ruský Donbas“, bezpečnost ruské civilizace, již není otázkou studentské mládeže, ale školní či dokonce předškolní. Máme nástroje, jak tuto mládež ovlivnit? V sovětské civilizaci čím mladší byl člověk, tím blíže měl k ideologii komunismu a Sovětského svazu. Dnes – čím je člověk mladší, tím je dále od ideologie, morálky a etiky. Pokud nebudeme mít konstruktivní mezigenerační interakci, pak dnešní událost nebude mít vliv na tuto fázi vývoje na morální úrovni.“

Šéfredaktor TV Lugansk-24 Sergej Kolesnikov:

„Získáme legislativní základ pro posun vpřed v rozvoji Ruského světa. Získáme základ pro rozvoj našeho vzdělávání, získáme legislativní základ pro rozvoj naší kultury, abychom vychovali ruského člověka, počínaje prakticky od mateřské školy.“

Doktor filozofie, profesor Luganské státní univerzity V.Dalja Vladimir Šeljuto:

„Přijetí doktríny „Ruský Donbas“ by mělo být jen vítáno, protože v konečném důsledku je to jasný náznak toho, že se vzdalujeme od zlých myšlenek, které naši mysl po dlouhou dobu opanovaly, od myšlenek postmodernismu – že to je konec ideologie, konec světových dějin, a pokud půjdeme dále, pak smrt člověka, smrt autora. Když mluvíme o doktríně „Ruský Donbas“, v tomto případě utváříme určité ideologické pozice, na nichž bude v budoucnu budována ekonomika, politika, sociální život, kultura a vše ostatní – to vše vyplývá ze společného světonázoru. Povědomí o jednotě Donbasu s Ruskem je zárukou přežití. Povědomí o našem místě ve světě, povědomí o naší jednotě s Ruskem je nesmírně důležité pro samotné přežití Donbassu. Nelze zničit obecný obrys historie. To by mohlo přivést k rozdělení ideologického základu.“

Hodnocení a ohlasy

Leonid Pasečnik:

„Tímto dokumentem (doktrínou „Ruský Donbas“) jsme definovali status našich republik, zdůraznili jsme, že jsme původem ruský lid, což je objektivně historicky dokázáno, a je to zřejmé i teď: mluvíme, myslíme, učíme se rusky, to vše říká, že jsme ruští lidé, takže dnes jsme o tom řekli celému světu a myslím, že Ukrajina se něčím takovým pochlubit nemůže. Na Ukrajině není tak bohaté historické dědictví jako u nás, my jsme ruští lidé a dokazuje to historie. Od roku 2014 obyvatelé Donbasu trpí vojenskou agresí ze strany Ukrajiny, republiky jsou v ekonomické a politické blokádě. Snaží se říct, že tady je ukrajinská země, žijí zde ukrajinští lidé, ale ve skutečnosti jsme dnešní akcí dokázali, že jsme ruští lidé, prohlásili jsme to celému světu. Co nás dělá ruskými? Jsme duší ruští, mluvíme rusky, Rusko je náš velký domov, máme společnou historii, víru, společné činy dědečků a pradědečků, jsme spojení, nelze nás zlomit a naše duše je také ruská.“

Americký novinář George Eliason:

„Integrační fórum „Ruský Donbas“ se stalo velkým krokem vpřed v integraci Luganské a Doněcké lidové republiky s Ruskou federací. Je to velký a nezbytný krok vpřed pro obě republiky, které oficiálně uznaly a prozkoumaly historický základ těchto důležitých vztahů (LLR a DLR s Ruskou federací). Jsem velmi hrdý na cestu, po které vyšly obě republiky. V této souvislosti je nesmírně důležité upevnit historickou identitu lidí na Donbasu, zejména s ohledem na oběti, které přinesly od doby, kdy se Kyjev od roku 2014 pokoušel připravit lidi o jejich kulturní identitu. Hlavy obou republik výmluvně vyjádřily budoucnost: Donbas je ruský!“

Vláda Ukrajiny

Ukrajina o doktríně Ruský Donbas prohlásila, že je v rozporu s Minskými dohodami. Na to reagovala ministryně zahraničí DLR Natalia Nikonorova. Prohlásila, že doktrína Minským dohodám neodporuje, ty totiž nevylučují různorodou spolupráci republik Donbasu s Ruskem.

Tisková agentura MIA-ISTOK (LLR) napsala:

„Ministerstvo zahraničních věcí Ukrajiny chce zakázat vstup na Ukrajinu ruskému hlasateli kanálu NTV Tigranu Keosajanovi kvůli jeho účasti na fóru „Ruský Donbas“ v Doněcku. Oznámil to 28.1. 2021 mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko na své stránce na Twitteru. Oleg Nikolenko uvedl, že řízení o zákazu vstupu do země již bylo zahájeno. Připomněl také, že manželce Tigrana Keosajana, šéfredaktorce televizního kanálu Russia Today Margaritě Simoňan a šéfredaktorce rádia „Hovoří Moskva“ Romanu Babajanovi byl zakázán vstup na Ukrajinu již dříve. Je třeba poznamenat, že od roku 2018 je Tigran Keosajan v databázi „Mirotvorec“. Margarita Simoňan se tam dostala dříve – v roce 2014.“

Informační centrum Perevalsk-Alčevsk, 27.-29.1.2021

Zleva Margarita Simoňan, Kazbek Tajsajev, Leonid Pasečnik, Denis Pušilin, Andrej Kozenko
Zleva Margarita Simoňan, Kazbek Tajsajev, Leonid Pasečnik, Denis Pušilin, Andrej Kozenko
Zleva Andrej Kozenko, Leonid Pasečnik, Denis Pušilin, Kazbek Tajsajev, Margarita Simoňan
Zleva Andrej Kozenko, Leonid Pasečnik, Denis Pušilin, Kazbek Tajsajev, Margarita Simoňan
Zleva Leonid Pasečnik, Denis Pušilin
Zleva Leonid Pasečnik, Denis Pušilin
Leonid Pasečnik
Leonid Pasečnik
Dmitrij Sidorov
Dmitrij Sidorov
Julij Fedorovskij
Julij Fedorovskij
Andrej Jakovenko
Andrej Jakovenko
Andrej Lustěnko
Andrej Lustěnko
Margarita Simoňan
Margarita Simoňan
Vladimir Solovjev
Vladimir Solovjev
Vladimir Šeljuto
Vladimir Šeljuto
Denis Pušilin
Denis Pušilin
Andrej Kozenko
Andrej Kozenko
George Eliason
George Eliason

83 total views, 2 views today