ŠEST LET OBČANSKÉ VÁLKY NA DONBASE – část 6.

14.4.2020uplynulo šest let od začátku občanské války na Donbasu, která trvá dodnes. Pojďme si osvěžit paměť a podívat se nejen na hlavní události uplynulých více jak šesti let, ale i na to, co občanské válce předcházelo.

6. ŽIVOT V LLR A DLR V LETECH 2016-2020

Situace, zejména hospodářská, je nesmírně složitá. Přesto země a její obyvatelé i v obtížných podmínkách, za pokračující občanské války, žijí.

1. Politická situace

Politická situace se postupně stabilizovala, byly vytvořeny státní orgány. LLR i DLR jsou prezidentské republiky, v čele stojí hlava státu (prezident). Lidové sověty (parlamenty) a hlavy států jsou voleny ve všeobecných volbách na čtyřleté období (volby se konaly v letech 2014 a 2018). Výkonnou moc má Rada ministrů (vláda). V okresech, městech a na vesnicích se volby do sovětů konat nemohou až do celkového politického vyřešení situace (což je v souladu s tzv. Minskými dohodami, zatímco Ukrajina se místní volby chystá v rozporu s Minskými dohodami uspořádat v roce 2020). Pro větší zapojení veřejnosti a mládeže do společenského dění existují ještě na všech úrovních (celostátní, okresní, městské a vesnické) volené Společenské komory (parlamenty) a Mládežnické rady, které spolupracují se sověty.

V LLR a DLR zatím nejsou oficiálně povoleny vzhledem k válečnému stavu politické strany. Povolena jsou pouze společenská hnutí, která staví své kandidáty do voleb. Existují odborové, profesní, mládežnické, dětské, kulturní a sportovní organizace. V DLR byla v roce 2016 obnovena Pionýrská organizace. V LLR a DLR neoficiálně působí komunistické strany a Komsomol, v DLR také revoluční Nezávislý odborový svaz horníků.

Oficiální politické vztahy se zahraničím jsou minimální (kromě jednání delegací LLR a DLR s delegací Ukrajiny na jednáních v Minsku jsou to vztahy s Alánií-Jižní Osetií), neboť republiky nebyly uznány žádným členským státem OSN. Neoficiální vztahy jsou čilé zejména s Ruskem.

Rusko velmi podpořilo obě republiky v roce 2019, kdy začalo zájemcům z obou republik udělovat ruské státní občanství. Zájem o ruské státní občanství je obrovský, jen za první rok bylo toto občanství uděleno 100 000 občanům v LLR. K 30.9.2020 činí stav 150 000.

2. Hospodářská situace

Po skončení nejtěžších bojů v únoru 2015 se v LLR a DLR (netýká se ovšem frontových měst a vesnic, kde válka zuří dodnes) postupně obnovuje normální život. Odhodlání lidí je obrovské. Obnova připomíná poválečná léta obnovy po skončení Velké vlastenecké války v SSSR. Smutné je, že na některých stejných místech probíhá obnova po 70 letech již podruhé (poprvé po roce 1945, podruhé po roce 2015). Odstranění trosek. Postupná výstavba nových obytných domů, opravy poničených domů, obchodů, škol, školek, nemocnic, kulturních a sportovních objektů, objektů infrastruktury (vodovodů, plynovodů, rozvodů elektřiny, železnic, silnic), obnova výroby v průmyslových podnicích aj.  Je to ale práce ne na léta, ale desetiletí, vzhledem k omezeným finančním možnostem obou zemí. Bylo také třeba se postarat o invalidy, zraněné, rodiny, které ztratily své blízké, o sirotky, o rodiny, které přišly o dům nebo živobytí, o přesídlence z frontových oblastí, o navrátilce z Ruska, Ukrajiny.

Do roku 2016 ještě existovala hospodářská spolupráce LLR a DLR s Ukrajinou, Ukrajina odebírala hlavně kvalitní černé uhlí z donbaských šachet pro své uhelné elektrárny (celé dlouhé vlaky s uhlím jezdily z LLR a DLR po obnovených tratích na Ukrajinu). Pak však Ukrajina zavedla úplnou hospodářskou blokádu obou zemí, nákladní železniční i silniční doprava na Ukrajinu byla zastavena. Co na tom, že od té doby Ukrajina odebírá donbaské černé uhlí přes Rusko, přitom mnohem dráž? Hospodářská situace se tím v LLR a DLR rapidně zhoršila. Mnohé podniky v LLR a DLR byly kvůli ztrátě odbytiště nuceny zastavit výrobu, zvyšovala se nezaměstnanost. Muselo se začít prakticky od nuly-hledat nová odbytiště. Postupně se dařilo některým podnikům najít nová odbytiště, hlavně pro uhlí, v Rusku, v menší míře v Turecku a některých dalších zemích. Tak se mohla postupně obnovovat těžba uhlí, výrobu obnovily i obrovský Alčevský metalurgický kombinát (LLR) a další průmyslové podniky. Mnoho podniků však zatím to štěstí nemělo. Ve slavné lokomotivce Lugansktěplovoz v Lugansku se od r. 2016 lokomotivy nevyrábějí (není odbyt), pracují zde pouze čtyři cechy, vyrábějící součástky k lokomotivám.

Vládám LLR a DLR v této obtížné hospodářské situaci, za ukrajinské blokády, nezbylo než provést změny v řízení podniků a v daňovém systému. Průmyslové podniky, doly totiž i po vzniku LLR a DLR stále patřily ukrajinským oligarchům (např. donbaské šachty a fotbalový oddíl Šachťor Doněck včetně Donbas Arény Rinatu Achmetovovi), kteří z LLR a DLR uprchli, a tak daně tyto podniky odváděly na Ukrajinu. Od roku 2017 bylo v podnicích v LLR a DLR zavedeno tzv. vnější řízení. Vnější řízení neznamená znárodnění. Podniky ale začaly být řízeny nově vytvořenými státními společnostmi v LLR a DLR a daně tyto podniky odvádějí do státního rozpočtu obou republik. Finanční situace republik se tím značně vylepšila. Zvýšily se platy zaměstnanců, důchody a sociální dávky, více peněz je nyní na celkovou obnovu a rozvoj zemí. Od roku 2016 se každý rok koná Výstava úspěchů národního hospodářství (VDNCH).

Zlepšená hospodářská situace umožnila vyhlásit v republikách dlouholetý plán rozvoje na léta 2018-2023. Již v prvních dvou letech byl vidět značný pokrok. Opravovaly se silnice (které se za dob samostatné Ukrajiny v letech 1991-2014 vůbec neopravovaly a byly v dezolátním, kolikrát v nesjízdném stavu), železnice, školy, kulturní domy, knihovny, kina, plavecké bazény, hřiště aj. Zintenzivnila se výstavba a opravy bytů a domů. Jelikož oba státy věnují velkou pozornost dětem, kultuře a sportu, mnoho peněz se investuje na výstavbu nových dětských hřišť, na různé kulturní festivaly a sportovní akce.

3. Humanitární program pro sjednocení lidu Donbasu

Zatímco Ukrajina dělá vše pro to, aby lid Donbasu rozdělovala (území Donbasu-Doněcké uhelné pánve-leží nyní jak na území Ukrajiny, tak na území LLR a DLR), vlády LLR a DLR připravily a od roku 2017 rozvíjí Humanitární program pro sjednocení lidu Donbasu, tj. sociální program působící v Luganské lidové republice a Doněcké lidové republice, zaměřený na pomoc obyvatelům Donbasu žijícím na území kontrolovaném Ukrajinou poskytováním sociálních a administrativních služeb, jakož i rozvojem a posilováním kulturních, humanitárních, profesionálních vazeb. Jeho hlavním úkolem je zachování jednoty donbaského lidu rozvíjením kontaktů a spolupráce lidí žijících po obou stranách „linie příměří“.

Vláda LLR a DLR připravily dlouhodobé i jednorázové programy. Mezi dlouhodobé programy patří umožnění studia mladým lidem z ukrajinské části Donbasu na vysokých školách v LLR a DLR, možnost lékařského ošetření v LLR a DLR, možnost porodů v LLR a DLR aj. Vlády LLR a DLR také poskytují potřebným lidem v ukrajinské části Donbasu finanční pomoc (výplaty veteránům Velké vlastenecké války, veteránům hornické práce, poskytování sociální pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci: rodinám vychovávající postižené dítě; rodinám se třemi nebo více dětmi; rodinám vychovávajícím sirotky a děti zbavené rodičovské péče a poručnictví; invalidům I., II., III. skupiny, invalidům od dětství; občanům s těžkými chronickými nemocemi; chudým a starým osamoceným lidem). Mezi jednorázové programy patří nabízení účasti lidí z ukrajinské části Donbasu v různých společenských, kulturních, turistických a sportovních akcích v LLR.

Jen za první půlrok fungování programu se z ukrajinské Luganské oblasti v Lugansku léčilo 800 onkologicky nemocných, narodilo se přes 100 dětí a vysoké školy LLR přijaly přihlášky 695 studentů.

Pro některé účastníky z Ukrajiny na těchto akcích v LLR, např. některé sportovce, to má však těžké důsledky. Jeden fotbalista byl doživotně vyřazen z ukrajinského fotbalového klubu proto, že se zúčastnil fotbalového utkání v LLR. Jsou i další podobné případy.

Mezi lidmi na Donbasu totiž není žádná nenávist proti obyčejným lidem, žijícím na druhé straně fronty. Ani proti Rusům, ani proti Ukrajincům. Vždyť mají mezi nimi také spoustu příbuzných, známých a přátel. Nenávist mají pouze proti těm, kteří rozpoutali válku proti svému lidu pro své zbohatnutí a pro zisky zbrojařských koncernů ve státech NATO, EU a USA.

4. Školství

Školský systém se po roce 2015 poměrně brzy stabilizoval. Byl přejat školský systém, který funguje v Rusku. I nadále existují ruskojazyčné (těch je většina) a ukrajinskojazyčné školy. Zpočátku byl nedostatek vhodných učebnic, tak se používaly jak staré ukrajinské učebnice, tak postupně dovážené ruské učebnice. Učitelé si pomáhali různými texty a brožurami. Během let byly všechny ukrajinské učebnice nahrazeny ruskými. Také se začaly vydávat i vlastní učebnice v LLR a DLR, zejména učebnice zeměpisu (zeměpis LLR, DLR) a dějepisu (dějiny LLR, DLR). V souladu s Ústavami LLR, DLR se za území LLR, DLR považují území celé bývalé Luganské, Doněcké oblasti z dob Ukrajiny. Části území bývalé Luganské a Doněcké oblasti, které jsou pod správou Ukrajiny, se považují za dočasně okupované Ukrajinou.

Až do školního roku 2019/2020 byla  na všech školách v LLR a DLR povinná výuka ruštiny, ruské literatury, ukrajinštiny a ukrajinské literatury od 1.třídy, povinná výuka angličtiny od 3.třídy. Od školního roku 2020/2021 byla v ruskojazyčných školách povinná výuka ukrajinštiny a ukrajinské literatury (jedná se o dva samostatné předměty) zrušena, což souvisí se zrušením ukrajinštiny jako druhého státního jazyka.

Rozsáhlá je síť vysokých škol (univerzit aj.), na kterých studují i studenti z Ukrajiny, Ruska, republik bývalého SSSR, z mnoha asijských a afrických zemí. Místní vysoké školy spolupracují s vysokými školami v Rusku.

1.9.2020 vstoupily do škol „děti války“, děti, které se narodily v roce 2014 a které nikdy nepoznaly mír.

Celým školstvím LLR a DLR prolíná vlastenecká výchova. Od září 2020 byl v 10.třídách škol LLR zaveden nový předmět-Historie Velké vlastenecké války. Jinak je vlastenecká výchova součástí téměř všech společenskovědních předmětů, dále se během školního roku konají samostatné vyučovací hodiny, věnované většinou nějakým významným výročím, dále různé pořady-besedy, soutěže. Žáci se také během školního roku, příp. v době školního tábora, zúčastňují oslav státních svátků (např. 1.5, 9.5., 11.5., 12.5.) a nejrůznějších výročí (např. 22.6.-začátek Velké vlastenecké války, den-výročí osvobození města nebo vesnice Rudou armádou), a to nejen ve škole, ale i mimo ni. V mnoha školách působí také Vlastenecké kluby. Děti se od malička učí nejen lásce ke své vlasti a národu, ale i porozumět dějinám svého státu a národa. Velkou pozornost školy věnují zachovávání úcty dětí k Rudé armádě a hrdinům Velké vlastenecké války, k ještě žijícím veteránům Velké vlastenecké války, ale také úcty k současným hrdinům-bojovníkům proti ukrajinskému fašismu, žijícím i padlým, mezi nimiž je i mnoho otců, dědů, bratrů a strýců dětí. Na každé škole je buď Síň slávy nebo koutek či nástěnky, věnované těmto hrdinům.

5. Kultura

Vlády i okresní a krajské orgány LLR a DLR se rozvoji kultury velmi věnují a navazují tak na sovětské a ukrajinské tradice. Vždyť kultura byla na Donbase vždy na velmi vysoké úrovni.

Kulturní soubory předváděly své umění po celé Evropě, mj. i v Československu (později ČR). V LLR i DLR existuje rozsáhlý systém výchovy mladých kulturních talentů. Vzdělání dětí v uměleckých oborech je bezplatné. Existují samostatné Dětské výtvarné školy a Dětské hudební školy (zde se děti učí hře na různé hudební nástroje, sólovému zpěvu, jsou zde i orchestry a pěvecké sbory). Dětské školy umění pak poskytují možnost vzdělání ve více oborech-ve výtvarných, v hudebních, v tanečních. V LLR je celkem 48 dětských škol umění s 12 000 žáky. V LLR a DLR působí celá řada orchestrů, pěveckých sborů a tanečních souborů. Rozsáhlé možnosti vzdělání v pěveckých a tanečních oborech poskytují i Domy či Centra kultury. V hlavních městech Lugansku a Doněcku pak působí Dětské akademie, kde se děti mohou věnovat mnoha uměleckým oblastem, kromě výše zmíněných např. i herectví, filmu, fotografii aj. Mnoho dětských uměleckých kroužků působí i na školách a v podnicích. Studenti se pak mohou dále vzdělávat ve vysokých uměleckých školách či akademiích. Dospělí zájemci se rovněž mohou umění věnovat v mnoha uměleckých souborech.

Taneční a pěvecká vystoupení jsou v LLR a DLR všudypřítomná. Existuje mnoho festivalů a soutěží, soubory vystupují i při oslavách státních svátků a nejrůznějších výročích, na různých slavnostech jako např. Dnech města.

Kulturní soubory mají bohužel od roku 2014 omezené možnosti cestování do zahraničí. Cestují pouze do LLR, DLR, Ruska, Běloruska, Abcházie, Alánie (Jižní Osetie). Na Ukrajinu mají vstup zakázán. Možnost vystupování v jiných zemích, např. v zemích EU, je teoreticky možná (s ukrajinským nebo nově s ruským pasem), ale je problémem pozvání a financování pobytu souboru (kdo bude ochoten soubor pozvat a financovat jeho pobyt). Navíc pro členy souborů je jediná možnost cesty doprava letadlem a ta je pro ně neúnosně drahá. Nicméně k průlomu došlo na podzim 2019, kdy poprvé od roku 2014 hostoval kulturní soubor z LLR nebo DLR v zemi EU (skupina Molodo Zeleno dětského pěveckého souboru Eťud-Tais z Alčevska v LLR uspořádala dva koncerty v ČR). Písňové soutěže na Slovensku se pak zúčastnila zpěvačka z LLR. Cirkusoví umělci z Doněcka (DLR) Milana Verzilova (8) a Sergej Šumilo (12) se v únoru 2020 zúčastnili mezinárodní soutěže v cirkusovém umění ve Španělsku.

Velmi vysokou úroveň si zachovávají i divadla, jak profesionální, tak amatérské soubory. V Lugansku hraje ruské i ukrajinské divadlo-opera, činohra i balet. V obou zemích působí Státní filharmonie. Pomalu se rozvíjí i film, bylo natočeno již několik celovečerních filmů, především o občanské válce, např. filmy Grahama Phillipse nebo film Romana Razuma Vlastenka (rusky-Opolčenočka). Rozsáhlá je síť kin, knihoven, galerií, muzeí. Vysílá státní televize a rozhlas, k dispozici jsou mobilní sítě a internet.

Přes určité těžkosti (hlavně vydavatelské) se rozvíjí i literatura obou zemí. Postupně jsou vydávána díla místních jak osvědčených autorů, tak nových talentů. Mezi jedinečné talenty patří 12-letá spisovatelka (píše povídky pro děti, eseje o válce, divadelní hry) Faina Savenkova z Lugansku. Již v 10 letech se v roce 2019 stala členkou Svazu spisovatelů LLR, v 11 letech se v roce 2020 stala kandidátkou členství ve Svazu spisovatelů Ruska. Její povídky, hry a eseje byly publikovány v  mnoha novinách, časopisech, sbornících mladých autorů a na webech v LLR, DLR a Rusku. Její díla již byla přeložena do mnoha jazyků-do angličtiny, španělštiny, italštiny, bulharštiny, srbštiny a také češtiny (péčí spisovatelky Ivany Blahutové, povídka a esej byly otištěny péčí spisovatele Karla Sýse v literární příloze Haló novin LUK). Faina se zúčastnila mnoha literárních soutěžích v několika zemích a v mnoha zvítězila. Zvítězila i v literární soutěži v Praze (účastnila se na dálku). Dalším mladým talentem LLR je 14-letá Kateřina Ščerba z Alčevska, píšící povídky hlavně o zvířatech, ale ani ona se nemohla vyhnout tématu války. Rovněž Káťa zvítězila v mnoha literárních soutěžích a její povídky jsou otiskovány v novinách, časopisech a na webech. Povídka Káti byla přeložena i do češtiny. Básně, hlavně o válce, píše 14-letá Bohdana Něščeret z Alčevska (více o ní níže). Její některé básně byly Ivanou Blahutovou přeloženy do češtiny a otištěny péčí spisovatele Karla Sýse v literární příloze Haló novin LUK a péčí Ivany Blahutové ve Slovanském almanachu Hej, Slované.

Co se týká cest kulturních souborů ze zahraničí do LLR a DLR, zatím jich přijelo po roce 2014 velmi málo, např. skupina Banda Bassoti z Itálie (2018).

6. Sport

Také tělovýchově a sportu je v LLR a DLR věnována velká pozornost. I v této oblasti je možno navazovat na bohaté tradice sovětského a ukrajinského sportu. Zdejší sportovci získali mnoho medailí na olympijských hrách, mistrovstvích světa a Evropy a v nejrůznějších turnajích a soutěžích. Děti se mohou věnovat sportu v Dětských a mládežnických sportovních školách, ve sportovních oddílech a sportovních kroužcích na školách. Rozvoji masového sportu se věnuje asociace Sport pro všechny (např. plnění odznaku GTO-Připraven k práci a obraně). Zájemci mohou studovat na vysokých školách tělovýchovy a sportu v Lugansku a Doněcku.

V obou zemích se pořádá celá řada mistrovství a soutěží pro dospělé, mládež i děti. I zde jsou možnosti účasti na soutěžích v zahraničí omezené. Kromě cest do LLR, DLR, Ruska, Běloruska, Abcházie, Alánie (Jižní Osetie) se po roce 2014 podařilo sportovcům DLR v kosiki karate zúčastnit se mistrovství světa (2015) a mezinárodní soutěže (2018) v Japonsku.

 Co se týká cest sportovců ze zahraničí ( kromě LLR, DLR, Ruska, Běloruska, Abcházie, Alánie-Jižní Osetie a ojedinělých sportovců z Ukrajiny) do LLR a DLR po roce 2014, zatím se žádná neuskutečnila.

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

Hlava LLR Leonid Pasečnik
Hlava LLR Leonid Pasečnik
Hlava DLR Denis Pušilin
Hlava DLR Denis Pušilin
Aktivisté Miru Luganštině a Mládežnické rady Pervomajsku na brigádě na sportovním hřišti v Pervomajsku, LLR
Aktivisté Miru Luganštině a Mládežnické rady Pervomajsku na brigádě na sportovním hřišti v Pervomajsku, LLR
Alčevský metalurgický kombinát, LLR
Alčevský metalurgický kombinát, LLR
Lokomotivka Lugansktěplovoz, LLR
Lokomotivka Lugansktěplovoz, LLR
Žně v LLR
Žně v LLR
VDNCH Lugansk, zemědělská expozice Lutuginského okresu, LLR
VDNCH Lugansk, zemědělská expozice Lutuginského okresu, LLR
Koncert v Lugansku v rámci Humanitárního programu pro sjednocení lidu Donbasu, LLR
Koncert v Lugansku v rámci Humanitárního programu pro sjednocení lidu Donbasu, LLR
6.třída naší družební školy Naděžda, Alčevsk, LLR, 1.9.2020
6.třída naší družební školy Naděžda, Alčevsk, LLR, 1.9.2020
Pořad pro 6.ZŠ v knihovně Černigovskij, Roveňky, LLR Zleva Nasťa, Ksjuša
Pořad pro 6.ZŠ v knihovně Černigovskij, Roveňky, LLR Zleva Nasťa, Ksjuša
5.B gymnázia Lipovenko, Alčevsk, LLR, pořad o ruských osobnostech Vlevo Kristina z pěveckého souboru Eťud-Tais
5.B gymnázia Lipovenko, Alčevsk, LLR, pořad o ruských osobnostech Vlevo Kristina z pěveckého souboru Eťud-Tais
Závody Veselé starty pro 4.třídy gymnázia Lipovenko, Alčevsk, LLR
Závody Veselé starty pro 4.třídy gymnázia Lipovenko, Alčevsk, LLR
Mezinárodní plenér Kulturní tradice, žáci Alčevské dětské výtvarné školy, LLR
Mezinárodní plenér Kulturní tradice, žáci Alčevské dětské výtvarné školy, LLR
Koncert ke Dni Vítězství Dětské hudební školy č.2, Alčevsk, LLR, 9.5.2020
Koncert ke Dni Vítězství Dětské hudební školy č.2, Alčevsk, LLR, 9.5.2020
Pěvecký soubor Eťud-Tais na oslavách osvobození Alčevska, LLR, 2.9.2019
Pěvecký soubor Eťud-Tais na oslavách osvobození Alčevska, LLR, 2.9.2019
Taneční soubor Junyj Metallurg, Alčevsk, LLR
Taneční soubor Junyj Metallurg, Alčevsk, LLR
Taneční soubor Junyj Metallurg, Alčevsk, LLR, vystoupení k MDD, 1.6.2019 V 1.řadě druhá zleva Nasťa Guseva a devátá zleva Marina Kovaljova ze 4.třídy naší družební ZŠ Naděžda
Taneční soubor Junyj Metallurg, Alčevsk, LLR, vystoupení k MDD, 1.6.2019 V 1.řadě druhá zleva Nasťa Guseva a devátá zleva Marina Kovaljova ze 4.třídy naší družební ZŠ Naděžda
Koncert pěveckého souboru Eťud-Tais v rámci humanitární akce Zlaté srdce Alčevska, LLR, září 2020
Koncert pěveckého souboru Eťud-Tais v rámci humanitární akce Zlaté srdce Alčevska, LLR, září 2020
Mistrovství LLR v tanečním sportu, 2019 Soubor X-sleng z Alčevska
Mistrovství LLR v tanečním sportu, 2019 Soubor X-sleng z Alčevska
Taneční soubor Luganci z Lugansku, LLR, na folklorním festivalu v Jekatěrinburku, 2019
Taneční soubor Luganci z Lugansku, LLR, na folklorním festivalu v Jekatěrinburku, 2019
Vojenský pěvecký soubor Novorossija Romana Razuma z Lugansku, LLR Vpředu Roman Razum
Vojenský pěvecký soubor Novorossija Romana Razuma z Lugansku, LLR Vpředu Roman Razum
Sportovní gymnastky Dinama Doněck, DLR, 2020 Zleva Polina Starodubova, Angelina Golovko, Milana Verzilova, Vika Azareva, Ljubka, Amalka Zadvornaja, Vika Bachareva, Maša Pasečnaja
Sportovní gymnastky Dinama Doněck, DLR, 2020 Zleva Polina Starodubova, Angelina Golovko, Milana Verzilova, Vika Azareva, Ljubka, Amalka Zadvornaja, Vika Bachareva, Maša Pasečnaja
Sportovní gymnastky z Lugansku na závodech v Doněcku, DLR, 2020
Sportovní gymnastky z Lugansku na závodech v Doněcku, DLR, 2020
Turnaj v minifotbale žáků internátních škol, Doněck, DLR, 2020
Turnaj v minifotbale žáků internátních škol, Doněck, DLR, 2020
Turnaj v tenise dětí, Doněck, DLR, 2020
Turnaj v tenise dětí, Doněck, DLR, 2020
Závod Zlatá míle v Doněcku, DLR, 2020
Závod Zlatá míle v Doněcku, DLR, 2020
Mistrovství DLR v judu, Doněck, DLR, 2020
Mistrovství DLR v judu, Doněck, DLR, 2020
Volejbalistky DLR-mistryně Rostovské oblasti, 2020
Volejbalistky DLR-mistryně Rostovské oblasti, 2020
Plnění odznaku GTO, Doněck, DLR, 2020
Plnění odznaku GTO, Doněck, DLR, 2020

1,279 total views, 1 views today