SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SOLIDARITY SE STÁVKOU DĚLNÍKŮ V ALČEVSKÉM HUTNÍM KOMBINÁTU (AMK) V LUGANSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE

V roce 2017 bylo zavedeno v průmyslových a těžebních podnicích Donbasu (v LLR i DLR) tzv. vnější řízení. Podniky sice zůstaly ve vlastnictví ukrajinských oligarchů (zejména Rinata Achmetova, který utekl po vzniku LLR a DLR na Ukrajinu), ale daně začaly plynout místo do rozpočtu Ukrajiny do rozpočtů lidových republik Donbasu. Řízení podniků převzaly nově zřízené státní společnosti, největší průmyslové podniky a doly řídí od roku 2017 společnost „Vněštorgservis“, financována je ruskou společností bývalého ukrajinského oligarchy Sergeje Kurčenka, který po převratu na Ukrajině v roce 2014 utekl do Ruska.

Zpočátku, v letech 2017-2019, docházelo k rozvoji podniků i dolů. V AMK se obnovovaly další provozy a vysoké pece, zastavené v letech 2014-2015 kvůli ostřelování. Znovu byly utlumené v roce 2017 po zavedení úplné hospodářské blokády LLR a DLR ze strany Ukrajiny v roce 2017 (chyběly suroviny z Ukrajiny, Ukrajina přestala odebírat hotové výrobky). Postupně se však podařilo nalézt nová odbytiště v Rusku i jinde.

Od roku 2020 však Kurčenko do podniků přestává investovat a vznikají obrovské problémy, které vedou např. k zavírání tzv. nerentabilních dolů, výroba je postupně omezována v AMK i dalších průmyslových podnicích. Začínají se zpožďovat výplaty. Vlády situaci nijak neřeší a nekomentují. Horníci mnoha dolů v LLR i v DLR vstoupili v roce 2020 do stávky za svá práva (žádali doplacení dlužných mezd, zlepšení bezpečnosti práce, pracovních podmínek, rekonstrukci zastaralých zařízení spod.). Stávky vedl Nezávislý odborový svaz horníků a Strana pracujících Ruska na Donbase. Federace odborových svazů LLR, podporovaná vládou, stávku ovšem nepodpořily. Oficiální sdělovací prostředky o stávce neinformovaly. Podporu horníci získali u pracujících různých podniků v Rusku, které také mají zkušenosti s organizováním stávek. I přesto byly stávky vítězné, dlužné mzdy byly horníkům vyplaceny.

V roce 2021 se začalo zpožďovat vyplácení mezd v AMK. Zpoždění činilo až pět měsíců. Dalšími problémy byla zastaralá zařízení, do kterých se neinvestovalo, což zhoršovalo bezpečnost práce. Došlo i k několika haváriím, naštěstí prozatím bez obětí. Mnohé provozy byly vedením podniku zastaveny, dokonce i vysoké pece. Mnoho lidí podalo výpověď, odcházeli zejména vysoce kvalifikovaní pracovníci. 20.4.2021 vyhlásili pracovníci AMK stávku, která trvá dodnes. Stávku, vedenou Nezávislým odborovým svazem horníků a stávkovým výborem AMK, opět nepodpořila Federace odborových svazů LLR. Oficiální sdělovací prostředky se pohroužily v hluboké mlčení. Se stávkujícími nikdo nejednal.

V červnu 2021 převzal financování „Vněštorgservisu“, včetně AMK, místo Kurčenka jiný, ruský oligarcha Jevgenij Jurčenko. Slíbil vyplacení dlužných mezd do tří měsíců a investice do oprav a rozvoje podniku. V polovině června byla pracujícím doplacena mzda za leden a vyplacena část mzdy za únor 2021. AMK se připravuje (podle Federace odbororových svazů LLR) na obnovu výroby. O novém investorovi a slibu postupného vyplacení dlužných mezd už oficiální sdělovací prostředky informovaly, ale o probíhající stávce a neutěšené situaci dělníků a jejich rodin pomlčely.

Na životy pracujících v LLR a DLR tvrdě dopadají důsledky vlády banderovské junty, jež se chopila moci na Ukrajině a útočí na ty, kdo se jí nepoddali. Dopadá ovšem na ně tvrdě, podobně jako na soudruhy na Ukrajině i v naší zemi, také kapitalistická realita i snaha potlačit jejich spravedlivý zápas za jisté a bezpečné zaměstnání a výdělek, za kontrolu nad svými životy, svou prací. Výrobní síly vybudované pracujícími Donbasu a celého Sovětského svazu pro sebe, mají nyní sloužit jen k tomu účelu a jen tak dllouho, aby dodávaly bezpracné zisky oligarchům. A právě tak dlouho mají podle kapitalistické představy sloužit i ruce donbaských dělníků. Není divu, že tento osud pracující nechtějí snášet.

Tyto dělnické boje v letech 2020-2021 ukázaly,že dokud bude existovat kapitalismus, bude neustále probíhat třídní boj mezi soukromými vlastníky podniků a dělníky, a kapitalisté se vždy snaží řešit své krize na úkor dělníků a jejich rodin. Pracující mohou dosáhnout úspěchu pouze tehdy, když budou vedeni revoluční marxisticko-leninskou stranou a budou vystupovat jednotně solidárně ve svém zápase. Je také nutná vzájemná podpora boje dělníků v jednotlivých zemích. Brzy se podobná situace může vyskytnout i v ČR, kde již brzy může vystoupit ostře na povrch kapitalistická krize, kterou se zahraniční i domácí kapitalisté budou snažit vyléčit na úkor pracujících a jejich rodin.

Podporujeme boj dělníků v LLR a DLR za svá práva!

Komunistický svaz mládeže, Levá perspektiva, Společnost přátel LLR a DLR, 19.6.2021

AMK Alčevsk
V kombinátu se nachází největší vysoká pec na Donbasu, č.1-bis,s objemem výroby 2,3 mil. tun litiny ročně
Plakátek ke stávce v AMK Nět zarplaty, Nět raboty!, květen 2021
Památník hutníkům, kteří zahynuli v letech Velké vlastenecké války
Kdysi jedno z nejoblíbenějších míst odpočinku občanů – památník architektury kino Metallurg je na pokraji zničení.
Prázdné fontány ve městě jako symbol spuštění a zničení.

306 total views, 1 views today